Hotărârea nr. 148/2007

Atribuirea ap.13, bloc S9, cartier Dimitrie Cantemir, familiei Rosu Ion

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 148 din 26 04 2007

privind atribuirea ap.13, bloc S9, cartier Dimitrie Cantemir, familiei Roșu Ion Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 34 076/19 04 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.594/23 11 2006 privind atribuirea de locuințe din fondul ANL persoanelor evacuate din locuințe ca urmare a retrocedărilor acestora;

Având în vedere prevederile art.1, lit.”a” din OUG nr.68/2006 masuri pentru dezvoltarea activitatii in domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art. 1- Se atribuie ap.13, bloc S9, cartier Dimitrie Cantemir, familiei

Roșu Ion, locuința fiind prevăzută în anexa la HCL nr.594/2311 2006.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri Primarului municipiului Galați, Instituției Prefectului Județului Galați și va asigura publicarea pe pagina de internet www.primaria.galati.ro

Președinte de ședință Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei