Hotărârea nr. 14/2007

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice a obiectivelor noi de investitii propuse pentru anul 2007

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.14 din 1 02 2007

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice a obiectivelor noi de investiții propuse pentru anul 2007

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.5618/23 01 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 și alin.2, lit”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentațiile tehnico - economice a obiectivelor noi de investiții propuse _pentru anul 2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.14/1 02 2006

Documentații tehnico - economice a obiectivelor noi de investiții pentru anul 2007

lAmenajare birouri ISPA Uzina de apa 2

Uzina de apa nr. 2 este amplasata in Galati, str. Closca, cu regim de inaltime P+3 etaje.

In prezent spatiile propuse pentru refunctionalizare nu corespund din punct de vedere al confortului termic si functional pentru desfasurarea activitatii de asistenta tehnica, proiectare pentru lucrarea finantata prin programul ISPA “Reabilitare si modernizarea retelelor de apa-canalizare , statie de epurare in municipiul Galati” .

Avind in vedere faptul ca pina la finele anului 2006 se va semna contractul de Asistenta Tehnica pentru aplicatia ISPA , se impune punerea la dispozitia Consultantului proiectului ISPA a unor birouri amenajate si dotate corespuzantor. Prin proiect este prevazuta amenajarea birourilor la etajul 3 al cladirii cu realizarea urmatoarelor lucrari:

-reducerea suprafetelor vitrate prin desfiintarea timplariei exterioare si realizarea unor spaleti din zidarie b.c.a. intre ferestrele din timplarie P.V.C. propuse;

-desfiintarea usilor interioare si realizarea unor usi si glawand din timplarie P.V.C. -realizarea de plafoane false din gips-carton cu corpuri de iluminat inglobate; -refacerea izolatiei la terasa;

-inlocuriea peretilor tip glawand de la birouri cu pereti din gips-carton;

-refacerea pardoselilor existente cu pardoseli din parchet in toate birourile si cu gresie la laborator, grup sanitar si holuri;

-placaje cu faianta la grupul sanitar;

-zugraveli lavabile la pereti si plafon;

-realizarea unei protectii termice suplimentare la peretii exteriori, cu placarea lor cu polisteren protejat cu plasa din fibra de sticla si tencuieli cu finisaj din BAUMIT;

-alimentarea cu energie electrica se realizeaza din tabloul general de joasa tensiune de la etajul 1

-se vor monta aparate de climatizare

-se va reamenaja grupul sanitar existent inlocuind atit obiectele sanitare cit si conductele de apa si canalizare menajera .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investiției - 309.525,02 RON

 • din care C+M         - 261.285,85 RON

capacitati :suprafata Sc=306,65 mp; Sd=1.233,52 mp

-rețele apa:L=30m, 032mm, PEID

-rețele canalizare L=i40m, 02oomm, PVC -retele electrice L=500m, S=1,5;2,5;6,25, cupru

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 2.Deviere retele termice aferente P.T. Policlinica str. Eroilor

Punctul termic PT Policlinica este situat pe strada Eroilor si alimenteaza cu energie termica (incalzire si apa calda menajera) consumatorii:bloc V1, Informatica Feroviara, Inspectoratul Situatii de urgenta, Teatrul de Papusi, Cabinetul medical din str. Eroilor nr. 20, bl. A1, PRM, imobilul din str. Eroilor nr. 3, str. N. Balcescu nr. 70, Eroilor nr. 20. In prezent conductele traverseaza proprietatile familiilor Bezman si Trenchea.

Prin proiect se prevad lucrari de deviere de pe terenurile proprietate particulara a retelelor termice pentru incalzire si apa calda menajera a consumatorilor susmentionati prin pozarea aeriana a conductelor pe stilpi metalici si in canal termic necirculabil.

Astfel imobilele din str. N. Balcescu nr. 70 vor fi racordate din ramura care alimenteaza Colegiul Vasile Alecsandri iar alimentarea cu energie termica a celorlalti consumatori se va face din punctul P.T. A , respectiv din ramura care alimenteaza blocurile A,B,C,D,TC situate din str. Culturii.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției - 207.053,4 RON

 •  din care C+M         - 175.2572RON

 •  capacitati:- rețele incalzire: L=2oom, 0121; L=8om, 01”, otel

-rețele apa calda menajera : L=2oom, 0 2”; L=8om, 03/4”-0i”, zinc

Durata de realizare a investitiei este 6 luni.

 • 3.Camin pentru persoane virstnice Sf. Spiridon-reabilitare termica

Caminul pentru persoane virstnice Sf Spiridon , situat pe str. Domneasca nr. 160 este o constructie cu regim de inaltime P+4 etaje. Prin proiect se vor executa lucrari care sa asigure cresterea confortului termic si anume:

-placarea la exterior cu polisteren expandat tip B, iar finisajul va fi tencuit cu baumit (fatada principala si posterioara) si panouri alucoband (fatade laterale) -inlocuirea timplariei exterioare din lemn cu timplarie PVC si geam termopan -sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla cu termoizolatiedin poliester si evacuarea apelor pluviale la exterior prin jgheaburi si burlane

-reparatii si inlocuiri la instalatiile termice , sanitare si ventilatie

-in centrala termica se va monta un schimbator de caldura cu placi inox si se va realiza automatizarea ;

- inlocuirea conductelor de apa rece , apa calda si canalizare ce deservesc caminul.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -988.760,3 RON

 •  din care C+M         - 876.893,3 RON

 •  capacitati:- arie construita Ac=714 mp, arie desfasurata=3.040 mp

-regim de inaltime P+4E

-grupuri sanitare-echipare 89 buc

-inlocuire coloane apa rece, apa calda

Durata de realizare a investitiei este 6 luni.

 • 4.Deviere conducta refulare ape uzate statie pompare Vulcan

In prezent terenul aflat pe str. Ana Ipatescu nr. 1 se afla in proprietatea S.C. UNION INVESTITII S.R.L. Bucuresti. Pe acest amplasament se afla o conducta de refulare de ape uzate de la statia de pompare Vulcan, obiectiv nou si pus in functiune in anul 2003, care trebuie deviata urgent.

Pentru eliberarea terenului viitorului amplasament al Complexului Comercial , conducta de refulare de ape uzate va fi deviata pe traseul: intersectie str. Vulcan cu str. Banului-str. Garii pina in colectorul existent cu Dn 80cm din str. A. Ipatescu.

Intrucit caminul de canalizare existent este traversat de cable telefonice , se prevede un camin de vizita nou pe colectorul cu Dn 80cm lipit de cel existent.

Pe conducta de refulare OL 0400 in căminul de racord se prevede un clapet de rețineri, iar in caminul de intrare de la subtraversarea liniei de tramvai din str. Ipatescu se prevede o vana de inchidere de 0 400mm tip fluture.

Se va dezafecta conducta veche de refulare pe o distanta de cca 100m, desfiintarea tronsonului de pe trotuarul str. A. Ipatescu, a tronsonului de la subtraversarea str. A. Ipatescu si a Dr. Russel prin umplere cu ciorba de loess a conductei

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției - 446.098 RON

 •  din care C+M         - 397.342 RON

 •  capacitati: subtraversare 0400- L=i65ml; 0600- L=i5ml

retea apa OL 0150- L=65ml

Durata de realizare a investitiei este 12 luni.

 • 5. înlocuire 4,5km conducte canalizare si racorduri aferente in tunele

In prezent prin programul ISPA se deruleaza investitia “Reabilitare si modernizarea retelelor de apa-canalizare , statie de epurare in municipiul Galati” .

Intrucit refacerea echipamentelor de apa-canalizare de la tunelele principale pina la blocurile de locuinte nu au facut obiectul acestei investitii se impune realizarea unor lucrari in cartierele Micro 16, Micro 17, Micro 18, Micro 19, Micro 20, Micro 21, Micro 38, Micro 39(A,B,C) Micro 13A, Mazepa I, Mazepa II, Tiglina I, Tiglina II, Centru ,dupa cum urmeaza:

-remedierea sau inlocuirea dupa caz a conductelor publice de canalizare din subsolul blocurilor

-reabilitarea sau/si igienizarea tunelelor de racord

-refacerea racordurilor de canalizare menajera si pluviala in tunelele de racord.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • •  valoarea totala a investiției -1.226.677RON

 • •  din care C+M          - 1.075.485,6 RON

capacitati : -Micro 16 Dn110mm, L=935m

-Micro 17 Dn 110mm, L=290m; Dn 250mm L=175m

-Micro 18 Dn110mm, L=185m

-Micro 19 Dn110mm, L=130m

-Micro 20 Dn110mm, L=360m

-Micro 21 Dn110mm, L=340m

-Micro 13B Dn110mm, L=270m; Dn 250mm L=20m

-Micro 38 Dn110mm, L=1010 m

-Micro 39A Dn110mm, L=840m

-Micro 39B Dn110mm, L=720m

-Micro 39C-13A Dn110mm, L=960m

-Tiglina I Dn 110mm, L=520m

- Tiglina II Dn 110mm, L=250m

-Mazepa I Dn 110mm, L=110m

-Centru Dn 110mm, L=60m

-Mazepa II Dn 110mm, L=130m

Fondurile se vor asigura din bugetul local.

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

 • 6. Modernizare Baia Comunala-bazin de inot

Baia Comunala este in patrimoniul Primariei municipiului Galati , construita in perioada 1930-1935, amplasata pe str. Basarabiei nr. 26.

In prezent cladirea are urmatoarele functiuni:

-bazin de inot

-baie comunala cu cazi, dusuri, saune si cu alte utilitati aferente (centrala termica, grupuri sanitare , vestiare) in corpurile A si B -spalatorie, calcatorie rufe-corpuri A, B

-hol public-corp A, B

-cladire centrala termica independenta

-corpurile in care se desfasoara activitati pentru asistenta sociala, medicala, balneofizioterapie -corpurile C, D (in prezent reabilitate si care nu fac obiectul acestui proiect).

Prin proiect se prevede reabilitarea corpurilor A si B(parter) si amenjarea unor spatii corespunzatoare activitatii de consiliere, de intilnire si petrecere a timpului pentru persoanele in virsta; totodata se vor moderniza bazinul de inot si celelalate spatii tinind seama de cerintele actuale, respectiv individualizarea cabinelor de dus si echiparea cu grupuri sanitare, modernizarea spatiilor la bazinul de inot si reinnoirea dotarilor. Pentru cladire bazin se prevad urmatoarele masuri:

-injectarea fisurilor si teserea zidariei la peretii avariati,revizuire sarpanta -executarea rosturilor de tasare intre corp intrare+legatura si corp cu bazin -reparatii si inlocuiri de elemente la acoperis, jgheaburi si burlane -reparatii si inlocuiri ale retelelor de apa, rost intre corpurile A si B Cladirea centralei termice va fi consolidata si va fi echipata cu o centrala termica proprie alimentata cu gaze naturale; punctul termic va prepara apa calda pentru bazinul de inot si va produce agentul de incalzire a celorlalte spatii.

Pentru bazinul de inot se vor prevedea:

-instalatie de filtrare si tratare a apei

-instalatie de tratare a apei -blocstarturi, sparge val -sauna electrica, dusuri, grupuri sanitare -sala de forta si fitnes(la subsol)

-instalatie de ventilatie cu aer cald si rece

-aspirator de aer umed (pentru condens)

Se vor prevedea dotari pentru:

-        bazin:aspirator sumersibil pentru curatat fund bazin de depuri

-        vestiare,sala de masaj

-        cabinet medical, mobilier pentru antrenori

-        cronometru electronic de perete cu afisaj

-        aparate sala de forta

-        mobilier adecvat pentru bazin inot: mese, banci de plastic

-        uscatoare de par la vestiare

-        statie de amplificare pentru bazin si sala forta

-         flotoare ajutatoare, colaci, pernute brate, colaci si veste salvare

-         spaliere

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

valoarea totala a investiției - 14.790.790 RON

 •  din care C+M          - 10.921.710 RON

 •  capacitati: arie construita Sc=5.028 mp

retea apa:090, L=40ml, PEHD retea canalizare 0110 L=25ml; 0200 L=63ml; 0 300 L=37ml; PP si PAFSIN

Durata de realizare a investitiei este 24 luni.

 • 7. Amenajare spatiu de exploatare SP1 Zagna

Statia de pompare 1 Zagna se afla amplasata in cartierul Dimitrie Cantemir avind destinatia de evacuare a apelor colectate in bazinul colector de drenaj .La aceasta data statia este colmatata in mare parte si nu exista un bazin sau zona de linistire ape; aceste ape sunt evacuate cu ajutorul a trei pompe verticale inecate amplasate in cladirea statiei de pompe si sunt refulate prin intermediul a trei conducte din otel .

Prin proiect se prevede realizarea a 2 bazine colectoare si de linistire dalate prevazute cu praguri betonate si gratare metalice demontabile pentru retinerea corpurilor care pot ajunge in bazinul de aspiratire pompe si sunt prevazute cu cite o pompa de namol montate intr-o basa din apropierea pragurilor de intrare. Bazinul este prevazut cu o conducta de scurgere ape catre bazinul principal.

Canalul colector se va imprejmui , se vor executa reparatii la sistemul de conducte refulare pompe, se va dala /betona bazinul absorbtie pompe si cele doua bazine de transfer.

Pentru persoanele care vor deservi statia se va amenaja un spatiu cu un singur nivel prevazut cu grup social, instalatie de apa rece , canalizare si incalzire. Incinta va fi prevazuta cu porti metalice de acces pentru utilaje.

Se vor prevedea cai de acces betonate catre cele trei bazine, pe ambele laturi.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei - 1.136.347 RON

 •  din care C+M         - 830.382 RON

 •  capacitati:-suprafata imprejmuire S=9.095 mp; S anexa=88mp

-lungime canal colector L=101 m; dalaj L=76 m

-volum bazin colectare mal V=40mc

-pompe mal Wilo 2 buc

Durata de realizare a investitiei este 12 luni.

 • 8.Modernizare punct termic Grup Scolar Metalurgic

Punctul termic este situat in subsolul catinei Grupului Scolar Metalurgic aflat in patrimoniul Primariei municipiului Galati si in concesiune S.C. APATERM S.A.

Acest punct este constituit din 9 schimbatoare cu serpentine circulare aflate intr-o stare avansata de deterioare si care nu mai prezinta siguranta in exploatare.

Prin proiect se preved realizarea urmatoarelor lucrari:

-inlocuirea schimbatoarelor cu tevi cu schimbatoare noi cu placi atit pe apa calda d eincalzire cit si apa calda emnajera

-refacerea racordurilor catre consumatori

-automatizarea si monitorizarea completa a punctului termic

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției - 960.234 RON

 •  din care C+M         - 896.665 RON

 •  capacitati:-lungime retea L=376 m

Durata de realizare a investitiei este 12 luni.

 • 9. Modernizare Stadion Dunarea-etapa I

Stadionul Dunarea se afla in proprietatea Primariei municipiului Galati. In perioada 2004-2005 au fost realizate o serie de lucrari si anume: reparatii la tribune si peluze, reabilitarea grupurilor sanitare, reparatii la vestiare, reabilitarea tribunei oficiale (sala pentru presa, camera de control, locuri de tribuna pentru presa), reabilitarea instalatiei de alimentare cu apa pina la intrarea in stadion, reabilitarea imprejmuirilor.

Intrucit aceste lucrari au rezolvat partial criteriile impuse de UEFA si

Federatia Romana de Fotbal, se doreste modernizarea stadionului, in prima etapa, prin realizarea urmatoarelor lucrari:

 • 1. Amenajare teren de joc si pista de atletism prin:

-refacerea terenului de joc cu gazon natural

-refacerea integrala a sistemului de drenaj al terenului si racordare la reteaua de canalizare exterioara

-reabilitarea peluzei din zona de nord a stadionului.

-revizuirea izolatia termica si hidrofuga la turnul de transmisie

 • 2. Revizuirea grupurilor sanitare si instalatiilor sanitare prin:

-asigurarea necesarului de obiecte sanitare

-reabilitarea grupului sanitar care prezinta degradari importante

-montare fintini pentru baut apa

 • 3. Reabilitarea centralei termice prin:

-reechiparea cu cazane de apa calda

4.Iluminat general incinta

5. Retele de apa si canalizare:

-se vor revizui retelele de apa si canalizare din incinta

-se va prevedea un racord suplimentar de apa pentru terenul de rezerva nr. 2 -extinderea retelei de apa

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -7.356.972 RON

 •  din care C+M         - 6.363.560 RON

 •  capacitati:-suprafata stadion S=37.48omp; teren S=13.900mp; tribuna S=7.ooo mp; -grupuri sanitare S=300 mp;

-retele apa: cismele -8 buc

-retele canalizare:L=36o ml, 02oomm, PVC

L=360ml, Dn 400mm, PAFSIN

L=450ml, Dn 600mm, PAFSIN

L=260ML, Dn 800mm, PAFSIN

L=250ML, Dn 1200mm, PAFSIN

L=300ML, Dn 1500mm, PAFSIN

-retele termice:L=ioml, 057x3, otel

-retele electrice:de forta si iluminat

Durata de realizare a investitiei este 24 luni.

 • 10. Centrala termica bl. ABC, str. Cezar

In prezent blocurile A,B,C/str.Cezar sunt alimentate cu energie termica (incalzire si a.c.m.) de la centrala termica a liceului din str. Traian . Intrucit centrala termica din incinta Grupului Scolar Traian va fi dezafecatata, urmind sa se realizeze o centrala performanta numai pentru liceu, este necesara construirea unei centrale termice pentru blocuri care va functiona pe gaze naturale si va fi amplasata intr-o cladire nou proiectata.

Prin proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari:

-retea de alimentare cu gaze naturale

-centrala termica-intr-o cladire nou proiectata cu regim parter, prevazuta cu urmatoarele utilaje:cazane de otel pentru apa calda, pompe pentru circulatie agent termic, pompa recirculare cazan, vas de expansiune , statie de dedurizare, aparate de automatizare, senzori de temperatura si presiune; se vor monta contoare de energie termica si acm. -instalații sanitare -alimentare cu apa rece este asigurata din rețeaua de apa existenta in zona; in interiorul centralei se vor monta un lavoar si o chiuveta pentru personalul ce deserveste centrala

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei - 762.503,32 RON

 •  din care C+M         - 554.091,27RON

 •  capacitati:-centrala termica Ad=56mp, parter -instalatii aferente constructiei: electrice L=91ml

apa L=25ml, 0i/2”-2 W OL Zn

canalizare L=ioml, 0 5O-iiomm, PP

-retele exterioare:apa-L=25ml, 050mm, PE

canalizare L=30ml, 0200mm, PAFSIN termice: L=330ml, 0133x4mm

Durata de realizare a investitiei este 12 luni.

 • 11. Laborator metrologie si reparații S.C. APATERMSA.

Pentru realizarea studiilor , testarilor si masuratorilor , determinarea parametrilor tehnici si functionali in exploatare pentru aparatele de masura si control este necesara realizarea unui laborator de metrologie si reparatii pentru .S.C.APATERM S.A.In vederea realizarii celor propuse se vor face recompartimentari in cadrul SC14 bis MAZEPA. Cladirea are regim de inaltime parter.

Recompartimentarile se vor efectua cu zidarii pentru realizarea de birouri, ateliere, grup sanitar , in cadrul spatiului construit existent. Alimentarea cu apa rece este asigurata din reteaua exterioara de apa existenta in zona.Conductele de alimentare cu apa rece vor fi din polipropilena , iar cele de canalizare menajera din polipropilena ignifuga. Pentru verificare metrologica va fi achizitonata o instalatie etalon compusa din: -instalatie etalon pentru verificare metrologica a contoarelor de apa rece si apa calda -echipamente pentru verificari calculatoare de energie termica

Totodata pentru ventilare aerului viciat din biroul spalari chimice s-a prevazut un ventilator tip CAL PP 400/6, avind carcasa din material plastic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •        valoarea totala a investitiei -1.409.932,61 RON

 •       din care C+M         - 440.341,89 RON

 •        capacitati:-Ac=200 mp., Ad=200 mp.

-regim de inaltime parter

-montare grup nou de pompare tip JET 2K66/100T

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

 • 12. Amenajare puncte termice pentru spatii P.S.I.

Inspectoratul Pentru Situatii De Urgenta ,,GENERAL EREMIA GRIGORESCU'' al judetului Galati a solicitat Primariei municipiului Galati , unele spatii disponibile in cadrul punctelor termice existente in municipiul Galati, pentru amenajarea unor formatiuni de pompieri de prima interventie incadrate cu personal din cadrul I.S.C. Prin proiect se trateaza lucrarile aferente, necesare , pentru realizarea unor spatii functionale de interventie rapida a pompierilor militari, in caz de situatii de urgenta pe teritoriul municipiului Galati .

Terenul pentru amplasamente se afla situat partial sub punctele termice , SC 49, PT 50, SC 90 , si SC 104.

Spatiile necesare interioare vor fi realizate , prin compartimentari usoare din panouri termoizolatoare alcatuite din panouri sandwich cu miez termoizolator din poliuretan, amplasate pe o structura metalica;se vor realiza grupuri sanitare corespunzatoare camera dispecer, camera de odihna. In interiorul salii masinii de pompieri pardoselile vor fi realizate din beton rutier, armat cu plasa dubla de otel beton 06/20 cm ; tamplaria va fi realizata din P.V.C iar ferestrele vor fi din geam termopan. Acoperisurile de la punctele termice, care prezinta deteriorari vor fi reabilitate si se vor reface totodata trotuarele de protectie si sistematizarea verticala in jurul P.T -urilor.

In vederea evacuarii gazelor de esapament rezultate in timpul functionarii motoarelor masinilor aflate in revizie sau reparatii se va executa un sistem de ventilare locala.Realizarea conditiilor de microclimat in incaperile amenajate se va face printr-o instalatie de incalzire ce alimenteaza corpuri statice de incalzire , iar energia termica se va contoriza separat, cu contori de energie termica pentru toate circuitele de incalzire si a.c.c.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •         valoarea totala a investiției -1.077.843,2 lei

 •        din care C+M          - 956.709,4 lei

 •        capacitati:-Ad=500 mp., ventilatoare axiale =6 buc.

-rețea apa otel zincat 0100, l=90 ml.

-retea canalizare 0200 PAFSIN, l=ioo ml.

-retea canalizare interioara 0110 PP in canal de protectie,l=53 ml. -platforma carosabila s=2.415 mp.

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni

 • 13. Sistematizare verticala bloc C10 , Tiglina I, str.Regiment 11 Siret

Blocul C 10 este situat in municipiul Galati in cartierul Tiglina I si este alcatuit din 3 scari ; in prezent terenul din jurul blocului nu are o sistematizare corespunzatoare, apele pluviale baltesc pe spatiul verde si la trotuarul de protectie al blocului ( mai ales pe latura de vest) aceste lucru ducand la tasarea blocului .

Prin proiect sunt prevazute lucrari de refacerea sistematizarii prin crearea de pante transversale, astfel incat apele meteorice sa fie indepartate rapid de la constructie spre exterior. Apele vor fi preluate de rigola proiectata cu descarcare la canalizarea existenta prin gura de scurgere nou proiectata.

Pentru desfasurarea circulatiei pietonale in conditii de siguranta si confort se prevede desfacerea si refacerea alei pietonale cu acelasi sistem respectiv: 10 cm beton B 300, 5 cm nisip pilonat.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •         valoarea totala a investitiei -27.388,4 lei

 •        din care C+M           -18.416,9 lei

 •        capacitati:-rigola pereata l=80 ml.

-alei pietonala beton de ciment S=220 mp.

-gura de scurgere =1 buc.

Durata de realizare a investitiei este de 1 luna.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel