Hotărârea nr. 139/2007

Trecerea din administrarea Centrului Medico-Social Pechea in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati a terenului in suprafata totala de 400 mp

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 139 din 26 04 2007

privind: trecerea din administrarea Centrului Medico - Social Pechea în administrarea

Consiliului Local al municipiului Galați a terenului în suprafață totală de 400 mp

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.,14 658/21 02 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.174/5 02 2007 a Ministerului Sănătății Publice- Direcția Generală de Politici, Strategii și Managementul Calității în Sănătate;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 și 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art. 1- Se aprobă trecerea din administrarea Centrului Medico - Social Pechea în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a terenului în suprafață totală de 400 mp, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei