Hotărârea nr. 138/2007

Trecerea spatiului situat in Galati, cartier Micro 19, punctul termic SC 34 si a mijloacelor fixe mentionate in anexa, din concesiunea SC APATERM SA in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati

H O T Ă R Â R E A nr.138 din 26 04 2007

privind: trecerea spațiului situat în Galați, cartier Micro 19, punctul termic SC 34 și a mijloacelor fixe menționate în anexa, din concesiunea SC APATERM SA în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.31 284/11 04 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2 lit.c, art.5 lit.a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă trecerea spațiului situat în Galați, cartier Micro 19, punctul termic SC 34 și a mijloacelor fixe menționate în anexa, din concesiunea SC APATERM SA în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați.

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Redeventa datorata de SC APATERM SA, se diminuează corespunzător cu valoarea punctul termic SC 34 și a mijloacelor fixe trecute in administrarea Consiliului Local .

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

La HCL 138/26 04 2007

Mijloace fixe

Nr. Crt.

Denumire

Nr.Inventa r

An PIF

Valoarede Inventar

Valoare Ramasa

1.

SC 34 MICRO 19 SCHIMB.

B 85 OL 6X4

3190336

1997

12707

5009,4

2.

SC 34 MICRO 19 SCHIMB.

B 85 OL 6X4

3190337

1197

16642,36

6566,98

3.

SC 34 MICRO 19 SCHIMB.

B 85 OL 6X4

418117

1992

420,69

69,51

4.

SC 34 MICRO 19 SCHIMB.

B 85 OL 6X4

418118

1992

420,69

69,51

5.

SC 34 MICRO 19 Recipient hidrofor 30001

410413

1973

28,99

0

6.

SC 34 MICRO 19

Vas acumulare inc. 60001

410429

1971

11,59

0

7.

SC 34 MICRO 19

Pompa SADU50x5 adaos

410498

1971

0,28

0

8.

SC 34 MICRO 19

Pompa circulatie CR 200

410499

1971

1

0

9.

SC 34 MICRO 19

Pompa circulatie CR 200

410500

1971

1

0

10.

SC 34 MICRO 19

Pompa SADU50x5 adaos

411745

1971

0,28

0

11.

SC 34 MICRO 19

Pompa LOTRU 80 acc

414148

1982

91,26

0

12.

SC 34 MICRO 19

Pompa LOTRU 80 acc

1405519

1993

63,18

0

13.

SC 34 MICRO 19

Pompa recirculatie CR 150

410501

1971

0,16

0

14.

SC 34 MICRO

Recipient hidrofor 3000 l

Parte componenta 217004

1973

28,99

0

15.

SC 38 MICRO 20

Vana SAUTER

44150046

1995

10870,74

0

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu