Hotărârea nr. 133/2007

Aprobarea construirii de locuinte sociale individuale pentru familii numeroase pe terenul proprietatea privata a municipiului Galati, in suprafata totala de 55975,1 mp, dispus in paisprezece amplasamente si revocarea urmatoarelor Hotarari ale Consiliului Local: 342/30.09.2003, 18/05.02.2004, 203/16.12.2004 modificata si completata de HCL nr. 213/04.07.2006, 355/2003 modificata si completata de HCL nr. 683/19.12.2003

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 133

din 26 04 2007

privind aprobarea construirii de locuinte sociale individuale pentru familii numeroase pe terenul proprietatea privată a municipiului Galați, în suprafață totală de 55 975,1 mp, dispus în paisprezece amplasamente și revocarea următoarelor Hotărâri ale Consiliului Local: 342/30.09.2003,18/05.02.2004,203/16.12.2004 modificată și completată de HCL nr. 213/04.07.2006, 355/2003 modificată și completată de HCL nr. 683/19.12.2003.

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 33 574/17 04 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, 39 și 40 din Legea nr.114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”c” , alin.5, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă construirea de locuințe sociale individuale pentru familii numeroase pe terenul proprietatea privată a municipiului Galați, în suprafață totală de 55975,10 mp, dispus în paisprezece amplasamente prevăzute în anexele 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • 1)  Teren în suprafață de 17 351,27 mp situat în cartier Filești, Str. Smârdan, Tarlaua 78/1, parcela 473 - obținut de la SC PRODAS SA. cu ocazia stingerii obligațiilor fiscale - anexa nr.1

 • 2)  Teren în suprafață de 18 500 mp situat în cartier Filești, Str. Smârdan , Tarlaua 78/1, parcela 2 care a fost aprobat pentru construirea de locuințe sociale pentru membrii comunității rromilor - prin HCL nr.342/30.09.2003

 • - anexa nr.2

 • 3) Teren în suprafață de 6690,83 mp. situat pe Drumul Viilor nr.8, care a fost aprobat pentru construcția de locuințe sociale pentru membrii comunității rromilor prin HCL nr. 18/05.02.2004 - anexa nr.3

 • 4) Teren în suprafață de 5000 mp amplasat cadastral în tarlaua 152, parcela 12 , care face parte din lista terenurilor care pot fi atribuite conform Legii 15/2003

 • - aprobată prin HCL nr.203/16.12.2004, modificată prin HCL nr.213/04.07.2006 - anexa nr.4

 • 5)  Teren în suprafață de 2798 mp situat la adresa Str. Traian nr.446 A , care prin HCL nr.355/2003 modificată prin HCL nr.683/19.12.2003 , a fost atribuit în folosință gratuită ANL, pe durata executării lucrărilor de construcții de locuințe din lemn, destinate închirierii tinerilor proveniți din instituții de ocrotire socială, care au împlinit vârsta de 18 ani - anexa nr.5

 • 6)  Teren în suprafață de 1240 mp - situat la adresa Str. Privighetorii nr.23 , care prin HCL nr.355/2003 modificată prin HCL nr.683/19.12.2003 , a fost atribuit în folosință gratuită ANL, pe durata executării lucrărilor de construcții de locuințe din lemn, destinate închirierii tinerilor proveniți din instituții de ocrotire socială, care au împlinit vârsta de 18 ani - anexa nr.6

 • 7)  Teren în suprafață de 750 mp situat în Str. Zimbrului nr.3 - anexa nr.7

 • 8) Teren în suprafață de 450 mp situat în Str. M.Kogălniceanu nr.10 - anexa nr.8

 • 9)  Teren în suprafață de 790 mp. situat în Str. Fundătura Cernei nr. 9 -11 -anexa nr.9

 • 10) Teren în suprafață de 600 mp situat în Str. Sculpturii nr. 4 - anexa nr.10

 • 11) Teren în suprafață de 550 mp. situat în Str. Milcov nr.18 - anexa nr.11

 • 12) Teren în suprafață de 480 mp. situat în Str. Melchisedec Ștefănescu nr.3 -anexa nr.12

 • 13) Teren în suprafață de 275 mp, situat în Str. Tecuci nr. 76 - anexa nr.13

 • 14) Teren în suprafață de 500 mp, situat în Str. Brăilei nr.204 - anexa nr.14

Art.2 - Se revocă următoarele Hotărâri ale Consiliului Local:

 • -  HCL nr.342/30 09 2003 privind aprobarea construirii de locuințe sociale pe terenul proprietate privată a municipiului amplasat în tarlaua 78/1, Parcela 2, zona Cartier Filești, pentru membrii comunității rromilor;

 • -  HCL nr.18/5 02 2004 privind aprobarea amplasamentului în suprafață de 6690,83 mp, situat în Galați, str. Drumul Viilor nr.8, pentru construcții de locuințe sociale, pentru membrii comunității rromilor;

 • -  HCL nr.355/2003 privind atribuirea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, pe durata executării lucrărilor de construcții de locuințe din lemn destinate închirierii tinerilor proveniți din instituții de ocrotire socială care au împlinit vârsta de 18 ani, a terenului proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 6579 mp, dispus în trei amplasamente, situat în zona cartierului Traian Nord.

 • -  HCL nr.683/19 12 2003 privind modificarea și completarea HCL nr.355/30 09 2003 privind atribuirea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, pe durata executării lucrărilor de construcții de locuințe din lemn destinate închirierii tinerilor proveniți din instituții de ocrotire socială care au împlinit vârsta de 18 ani, a terenului proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 6579 mp, dispus în trei amplasamente, situat în zona cartierului Traian Nord.

 • -  HCL nr.213/4 07 2006 privind modificarea și completarea HCL nr.203/16 12 2004 referitor la aprobarea listei terenurilor care pot fi atribuite în folosință gratuită , conform Legii nr.15/2003.

- HCL nr.203/16 12 2004 privind aprobarea listei terenurilor care pot fi atribuite în folosință gratuită, conform Legii nr.15/2003.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri Primarului municipiului Galați, Instituției Prefectului Județului Galați și va asigura publicarea pe pagina de internet www.primaria.galati.ro

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei