Hotărârea nr. 132/2007

Aprobarea transmiterii, fara plata, a Sistemului de Iluminat Public din municipiul Galati din patrimoniul S.C. F.D.F.E.E. Electrica-Muntenia Nord S.A.-Sucursala S.D.F.E.E. Galati in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Municipal Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.132

din 26 04 2007

privind aprobarea transmiterii, fără plată, a Sistemului de Iluminat Public din municipiul Galați din patrimoniul S.C. F.D.F.E.E. Electrica - Muntenia Nord S.A. - Sucursala S.D.F.E.E. Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Municipal Galați.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.30 642/10 04 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.8 alin.1 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;

Având în vedere prevederile Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public;

Având în vedere prevederile art.9, alin.1 Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.1 - Se aprobă transmiterii, fără plată, a Sistemului de Iluminat Public din municipiul Galați din patrimoniul S.C. F.D.F.E.E. Electrica - Muntenia Nord SA. -Sucursala S.D.F.E.E. Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Municipal Galați.

Art.2 - Hotărârea va fi înaintată Instituției Prefectului Județului Galați în vederea emiterii unei HG.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei