Hotărârea nr. 13/2007

Modificarea si completarea HCL nr. 585/22.12.2005 referitoare la infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare a municipiului Galati, serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Primarului municipiului Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 13 din 1 02 2007

privind: modificarea și completarea HCL nr. 585/22 12 2005 referitoare la înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare a municipiului Galați, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Primarului municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Picu Roman - consilier local

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.7780/30 01 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile HG nr.2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 1, art. 5, alin. 1, 2, 3 și art. 16, lit. a, b și c din Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare;

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;

Având în vedere prevederile Codului muncii aprobat prin Legea nr.53/2003;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei II la HCL nr.585/2112 2005 la Capitolul V, art.25, alin.2, cu lit.”s”, care va avea următorul cuprins:

s) Acționează cu echipe formate din 3-4 agenți comunitari, în civil, în stațiile mijloacelor de transport în comun, precum și în mijloacele de transport în comun, pentru identificarea și sancționarea persoanelor care comit fapte antisociale ca: sustrageri de bunuri, agresiuni fizice și verbale, distrugerea diverselor bunuri din dotarea mijloacelor de transport în comun sau a amenajărilor din stațiile mijloacelor de transport, etc.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei