Hotărârea nr. 129/2007

Atribuirea catre SC APATERM SA a contractului de prestari servicii pentru blocurile ANL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 129 din 26 04 2007

privind: atribuirea către SC APATERM SA a contractului de prestări servicii pentru blocurile ANL

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.15 938/26 02 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 , alin.2, lit.d, alin 6, lit a, pct.10, pct.14, pct.17 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr.

215/2001,republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprob ă atribuirea că tre SC APATERM SA a contractului de prestă ri servicii pentru blocurile ANL.

Art.2 - Se aprobă contractul de prestări servicii la blocurile ANL, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E TA R

Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.129/26 04 2007

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

nr..................din....................

 • 1. PĂRȚI CONTRACTANTE

Între

CONSILIUL LOCAL GALAȚI, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 38, telefon/fax 461460, cod fiscal nr. 3814810, cont trezorerie 2451022703814810, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar - ing. Dumitru Nicolae și Director Economic — ec. Doina Stamate, în calitate de achizitor,

ș i

S.C. APATERM S.A. , adresa sediului str. Crizantemelor nr. 6, telefon/fax 0236473100/465550, numărul de înmatriculare la O. R. C.................................,     C.U.I.

R 10871486, cont (trezorerie, banca) RO27RNCB2700000000070001 deschis la BCR -Sucursala Galați, reprezentat prin DIRECTOR GENERAL - c.j. George Cubasa și DIRECTOR ECONOMIC - ec. Anișoara Cosmiuc, în calitate de prestator, a intervenit prezentul contract.

 • 2. OBIECTUL ȘI PREȚUL CONTRACTULUI

  • 2.1. - Prestatorul se obligă:

 • - să ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si de functionalitate a cladirii;

 • - să intretina in bune conditii elementele structurii de rezistenta a cladirii, elementele de constructie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente), curtile si gradinile, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scari exterioare);

 • - să întrețina in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonice etc.).

 • 2.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de prestări servicii, pe baza situațiilor de lucrări efectiv executate cu documente justificative.

 • 2.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este în conformitate cu devizul estimativ care se va negocia anual de cele două părți.

 • 3. DURATA CONTRACTULUI

  • 3.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute la pct. 2.1. pe toată perioada contractului de transmitere în administrare.

  • 3.2. - Părțile contractante pot încheia acte adiționale la solicitarea uneia dintre acestea în baza unor modificări și justificări bine fundamentate.

 • 4. DEFINIȚII

  • 4.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, și un prestator de servicii, în calitate de prestator;

 • b) achizitor și prestator - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;

 • c) prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • d) servicii - activități a căror prestare face obiectul contractului;

 • e) produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le folosi pentru prestarea serviciilor prestate conform contractului;

 • f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini și în propunerea tehnică;

 • g) forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți.

 • h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 5. APLICABILITATE

  • 5.1. - Contractul de prestări servicii intră în vigoare la data înregistrării lui.

 • 6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

  • 6.1. Documentele prezentului contract sunt:

 • a) procesul verbal de predare - primire a clădirilor de locuit;

 • b) Lista blocurilor ANL (anexa 1);

 • c) documentele care au stat la baza contractului de transmitere în administrare;

 • d) alte anexe la contract.

 • 6.2. Toate aceste documente fac parte din contract.

 • 7. STANDARDE

  • 7.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele, normele și normativele tehnice în vigoare.

 • 8. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

  • 8.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

 • a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

 • b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

 • 8.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

 • a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă sau;

 • b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

 • c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

 • 9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUAL Ă

Prestatorul are obligația de a despăgubi ahizitorul împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu prestarea serviciilor;

 • 10. RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI

  • 10.1. Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat astfel:

 • a) prestatorul va executa verificarea fiecărei locații, în cazul apariției unor situații accidentale se va interveni pentru remediere;

 • b) servisarea centralelor termice va cuprinde verificări funcționale specifice pentru elementele componente ale instalațiilor de încălzire centrală și de preparare a apei calde după cum urmează:

 • - realizarea temperaturii corpurilor în funcție de temperatura agentului termic și de modul de racordare al acestora, conform prevederilor documentației tehnice;

 • - realizarea unei temperaturi uniforme la toate corpurile de încălzire aflate în condiții similare;

 • - efectul acțiunii organelor de reglare la corpurile de încălzire (funcționarea robinetelor cu reglaj prestabilit);

 • -  dezaerisirea corpurilor de încălzire;

- echilibrarea ramurilor la distribuitor;

 • -  realizarea de către pompele de conducte a presiunii necesare circulației agentului termic apă (se măsoară presiunea diferențială între aspirația și refularea pompelor);

 • - efectul, la coloane, al însumării presiunii date de pompe cu cea gravitațională astfel încât să nu se perturbe distribuția în legăturile racordate la coloane - echilibrarea ramurilor de distribuție și a coloanelor se verifică prin efectul termic asupra aparatelor de încălzire;

 • - realizarea parametrilor de debit și temperatură pe racordul instalației interioare, de la rețeaua exterioară.

 • -  în desfășurarea activității se vor respecta cerințele privind securitatea persoanelor, protecția muncii și a mediului înconjurător, neafectarea altor activități de interes public.

 • 10.2. Pentru lucrările de reparații este necesară încheierea unui proces verbal de constatare. Prestatorul va transmite un deviz estimativ de lucrări. După reificarea și aprobarea acestuia, prestatorul va trece la executarea lucrării iar la finalizare va transmite achizitorului situația de lucrări însoțită de documente justificative.

 • 10.3. Verificarea tehnică periodică a centralelor termice și accesoriilor

a) Verificarea tehnică periodică reprezintă serviciul/activitatea solicitat/ solicitată de un utilizator final unui prestator de specialitate autorizat de ISCIR, la intervale predeterminate sau ori de cate ori utilizatorul final consideră necesar, pentru a se asigura că aparatul pe care îl deține și îl utilizează satisface cerințele de funcționare în siguranță. Activitatea cuprinde un ansamblu de operațiuni și încercări menite să constate starea de bună funcționare în condiții de siguranță a aparatului și aptitudinea acestuia de a-și îndeplini rolul funcțional conform specificațiilor producătorului. După caz, verificarea tehnică periodică poate oferi și soluțiile tehnice calificate pentru restabilirea stării de funcționare în condiții de siguranță. Activitatea se efectuează de către prestatori de specialitate autorizați în acest sens, iar validarea rezultatelor ei se face de ISCIR sau, după caz, chiar de prestatorul de specialitate care a executat-o, dacă acesta este autorizat de ISCIR.Verificările și probele prealabile punerii în funcțiune a instalațiilor interioare vor fi conform cu „Normativul pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală” Verificarea echipamentelor nominalizate în Livretul aparatului va fi executată de către un specialist, Operator Service, care va efectua următoarele operațiuni:

 • - verificarea eficienței dispozitivelor de siguranță și control al echipamentului;

 • - verificarea documentelor prevăzute de legislația în vigoare pentru autorizarea funcționării, acolo unde este cazul;

 • - efectuarea reglajelor;

 • - verificareajuncționării echipamentului la parametri normali.

 • b) în desfășurarea activității se vor respecta cerințele privind securitatea persoanelor, protecția muncii și a mediului înconjurător, neafectarea altor activități de interes public.

 • c) în raportul de verificare tehnică periodică sau/și în livretul aparatului se vor consemna parametrii de funcționare maximi admiși, valorile parametrilor de protecție pentru care s-a verificat condiția de oprire în siguranță a aparatului, precum și data (luna și anul) stabilită pentru următoarea verificare periodică. Verificarea tehnică periodică se va efectua în conformitate cu legislația în vigoare pentru fiecare echipament în parte;

 • d) recepția lucrărilor se va face după verificările efectuate de către Operatorul Service privind în exclusivitate buna funcționare a echipamentului. Orice nereguli constatate în instalația la care acesta este racordat vor fi consemnate în „Raportul de Verificări, Încercări și Probe în vederea Autorizării Funcționării Aparatului”. Atunci când Operatorul Service constată, în urma verificărilor, nereguli care ar putea afecta buna și sigura funcționare a echipamentului, punerea în funcțiune nu se va efectua, menționându-se despre aceasta în documentul mai sus amintit. Avizarea raportului verificărilor tehnice periodice constituie autorizarea de funcționare în continuare a aparatului.

 • 10.4. Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea.

 • 10.5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor contractate. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 11. RESPONSABILITĂȚILE ACHIZITORULUI

  • 11.1. - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziție prestatorului informațiile pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

 • 12. RECEPȚIE ȘI VERIFICĂRI

  • 12.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din normele și normativele tehnice în vigoare.

  • 12.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

 • 13. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE

  • 13.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor de la înregistrarea contractului.

  • 13.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă obligațiile asumate, acesta va notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

  • 13.3. Cu excepția prevederilor clauzei 18, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului potrivit prevederilor prezentului contract.

 • 14. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de 90 de zile de la transmiterea facturii de către prestator în baza situațiilor de lucrări efectiv executate însoțite de documentele justificative (copii xerox după facturi materiale ,certificate de calitate, salariul mediu brut al secției unde se află personalul de deservire , procese verbale etc.) .

 • 15. AMENDAMENTE

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

 • 16. PENALITĂȚI, DAUNE-INTERESE

  • 16.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a suspenda decontarea situațiilor de lucrări.

 • 17. REZILIEREA CONTRACTULUI

  • 17.1.  Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de servicii și de a pretinde plata de daune-interese.

  • 17.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

  • 17.3. În cazul prevăzut la clauza 17.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • 18. FORTA MAJORA

  • 18.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 18.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 18.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 18.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 18.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 19. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

  • 19.1. Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 19.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

 • 20. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

  • 20.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 21. COMUNICĂ RI

  • 21.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 21.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 22. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

  • 22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

ACHIZITOR, PRESTATOR,

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu