Hotărârea nr. 126/2007

Aprobarea modalitatii de acordare a gratuitatii precum si cuantumul acesteia pe mijloacele de transport in comun pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, insotitorii, asistentii personali si asistentii personali profesionisti ai acestora

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.126 din 26 04 2007

privind: aprobarea modalității de acordare a gratuității precum și cuantumul acesteia pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.29 154/3 04 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.21, alin.5, din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Având în vedere prevederile art.36,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modalitatea de acordare a gratuității precum și cuantumul acesteia pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA la HCL nr.126/26 04 2007

MODALITATEA DE ACORDARE A A GRATUITATII LA TRANSPORTUL URBAN CU MIJLOACE DE TRANSPORT IN COMUN PENTRU CATEGORIILE DE BENEFICIARI PREVAZUTE DE LEGEA 448/2006

Art.1 Eliberarea abonamentelor se va face la cerere, insotita de urmatoarele acte :

- copie BI/CI;

- certificat de incadrare in grad de handicap , eliberat de Comisia pentru Protectia Copilului sau Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

- adeverinta eliberata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului Galati.

Art.2 Lista beneficiarilor abonamentelor lunare se intocmeste de catre Serviciu de Autoritate Tutelara si Asistenta Persoane cu Handicap din cadrul Primariei si se aproba prin dispozitie a primarului.

Art.3 Insotitorii beneficiaza de gratuitate pe mijloacele de transport in comun numai cand acompaniaza persoana cu handicap, in baza legitimatiei pentru transportul urban detinute de aceasta.

Art.4 Copilului cu handicap grav sau accentuat cu varsta de pana la 7 ani , care beneficiaza de gratuitate potrivit legislatiei in vigoare, i se va elibera legitimatia de calatorie pe care se afla inscris “valabil cu insotitor” pentru a putea calatori insotit potrivit legii.

Art.5 Pentru insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat dreptul se acorda la recomandarea asistentului social din cadrul compartimentului specializat al primariei, pe baza anchetei sociale.

Art.6 Legitimatia de calatorie este valabila numai insotita de actul de identitate si de legitimatia de persoane cu handicap, vizata la zi.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu