Hotărârea nr. 121/2007

Aprobarea statului de functii si organigramei Teatrului Muzical "Nae Leonard" din Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.121

din 26 04 2007

privind aprobarea statului de funcții și organigramei Teatrului Muzical „Nae

Leonard” din Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.32 742/16 04 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă statul de funcții și organigrama Teatrului Muzical „Nae Leonard” din Galați.

Organigrama este prevăzută în anexa I, statul de funcții este prevăzut în anexa II, parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Orice alte prevederi anterioare contrare se revocă.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei