Hotărârea nr. 120/2007

Aprobarea preturilor la apa potabila si a tarifelor de canalizare practicate de catre SC APA CANAL SA

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.120 din 26 04 2007

privind aprobarea prețurilor la apa potabilă și a tarifelor de canalizare practicate de către SC APA CANAL SA

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.33 116/17 04 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul nr. 1126/20 03 2007 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală;

Având în vedere prevederile art .8 alin.2, lit.”j” din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006;

Având în vedere prevederile art.12, alin.1, lit.”i” din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 și alin.9 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă prețurile la apa potabilă și tarifele de canalizare practicate de către SC

APA CANAL SA:

Lei/mc

Nr.

crt.

Produse/servicii

Aprobat 2007

populație

rest utilizatori

1

Apa potabilă livrată în municipiul Galați

2,37

1,99

2

Apa potabilă din subteran livrată în comunele situate pe traseul          de

aducțiune        -

refulare     Vadu

Roșca - Salcia -Liești

1,74

1,46

3

Canalizare      -

evacuare ape uzate în municipiul Galați

0,5

0,42

care se vor aplica începând cu data validării prezentei hotărâri:

Prețurile la apă potabilă și tarifele la canalizare pentru populație conțin TVA în cotă de 19 % conform prevederilor Codului fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003, iar pentru restul utizatorilor nu conțin TVA.

Art.2 - Prețurile și tarifele aprobate la art.1 includ o cotă de dezvoltare, modernizare și retehnologizare de 3%, respectiv 0,06 lei/mc la apă potabilă livrată în municipiul Galați, 0,04 lei/mc la apă potabilă din subteran livrată în comunele situate pe traseul de aducțiune - refulare Vadu Roșca, Salcia, Liești, precum și 0,01 lei/mc la canalizare-evacuare ape uzate în municipiul Galați.

Art.3 - Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare de 3% se virează până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, într-un cont distinct și se utilizează cu avizul Primarului municipiului Galați, pentru realizarea programului prevăzut în anexa la HCL nr.89/2007.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei