Hotărârea nr. 12/2007

Modificarea si completarea Regulamentului pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre functionarii publici din Politia Comunitara Galati aprobat prin HCL nr.307/27.07.2006 privind aprobarea Regulamentului pentru constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventie, de catre functionarii publici din Politia Comunitara Galati

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.12

din 1 02 2007

privind modificarea și completarea Regulamentului pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către funcționarii publici din Poliția Comunitară Galați aprobat prin HCL nr.307/27 07 2006 privind aprobarea Regulamentului pentru constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenție, de către funcționarii publici din Poliția Comunitară Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.8042/30 01 2007;

Având în vedere raportul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (actualizata pana la data de 28 iulie 2006)

Având în vedere prevederile art.7, lit.”f” din Legea nr.371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare;

Având în vedere prevederile art.26 și 27 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

Având în vedere prevederile HCL nr.79/2002 referitoare la aprobarea Măsurilor pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localității;

Având în vedere prevederile art. 38,alin.i, alin.9 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I- Se aprobă modificarea și completarea cap I din Regulamentul pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către funcționarii publici din Poliția Comunitară Galați, care va avea următorul cuprins:

1) - reducerea minimului si maximului amenzilor stabilite la :

Cap.I, art.1 alin 1

100-500 lei

Cap.II,art.2

100-1.000 lei

Cap.III-art.3

100-1.000 lei

Cap.V art.8

200-1.000 lei

Cap.VIII art.13

100-800 lei

art .14

100-1.000 lei

Cap.IX art.15

200-1.500 lei

Cap.X art.18

200-1500 lei

art.20

100-1.000 lei

Cap.XI art.22

100-1.500 lei

art.23

100-1.000 lei

art.24

200-1.000 lei

2 ) - Faptele antisociale prevazutute de Legea nr. 61/1991, HCL nr.79/2002 si Legea nr. 12/1990 se constata si se sanctioneaza de catre functionarii publici din cadrul Poliției Comunitare cu amenda dupa cum urmeaza :

 • (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 lei RON până la 500 lei RON următoarele fapte:

 • -  apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum și determinarea unei persoane la săvârșirea unor astfel de fapte;

 • -  aruncarea asupra unei persoane, construcții sau asupra unei mijloc de transport cu obiecte de orice fel, cu substanțe inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdăresc, dacă nu s-au produs vătămări ale integrității corporale sau care murdăresc, dacă nu s-au produs vătămări ale integrității corporale sau sănătății ori pagupe materiale;

 • -  alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menținere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenției la fața locului, fără motiv întemeiat;

 • -  scrierea sau desemnarea, fără drept, pe pereții clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosință comuna aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum și dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunțurilor și afișelor legal expuse în locuri anume destinate;

 • -  lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri;

 • -  refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consuma băuturi alcoolice, după ora de închidere sau la cererea îndreptățită a unui salariat al localului;

 • -  servirea cu băuturi alcoolice, în locurile publice, a consumatorilor aflați în vădită stare de ebrietate, precum și a minorilor;

 • -  neliarea de către părinți sau de către persoanele cărora li s-a încredințat spre creștere și educare un minor în vârstă de până la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la fapte de vagabondaj, cerșetorie sau prostituție;

 • -  lăsarea fără supraveghere a unui bolnav mintal periculos, de către persoanele care au îndatorirea de a-l îngriji sau de a-l păzi, precum și neanunțarea organelor sanitare sau ale poliției în caz de scăpare de sub paza sau supraveghere.

 • (2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 lei RON până la 1000 lei RON, următoarele fapte:

 • -  săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi, obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor publice;

 • -  întreruperea curentului electric sau stingerea, fără drept, a lămpilor ce servesc la iluminatul public pe străzi, în parcuri, săli de spectacol sau în alte locuri publice;

 • -  deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistică și rutieră ori a celor care semnalează existența unui pericol pentru viața persoanelor;

 • -  provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;

 • -  tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă.

 • (3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei RON până la 1500 lei RON, următoarele fapte:

 • -  constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a săvârși acțiuni ilicite, contrare ordinii și liniștii publice și normelor de conviețuire socială, precum și actele de încurajare sau sprijinire, sub orice formă, a unor astfel de grupuri de persoane, care incită la dezordine socială;

 • -  atragerea de persoane, sub orice formă, săvârșită în localuri, parcuri, pe străzi sau alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obține foloase materiale, precum și îndemnul sau determinarea, în același scop, a unei persoane la săvârșirea unor astfel de fapte;

 • -  pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităților publice centrale și locale, instituțiilor publice, instituțiilor de învățământ și spațiilor aparținând acestora, indiferent de destinația lor, regiilor autonome, societăților comerciale, partidelor sau altor formațiuni politice, organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, ambasadelor și reprezentantelor altor state ori ale organizațiilor internaționale de pe teritoriul României, precum și ocuparea fără drept a terenurilor aparținând ambasadelor și reprezentantelor sau a terenurilor situate în perimetrul acestora ori refuzul de a le părăsi la cererea organelor de ordine;

 • -  nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfășurare a manifestărilor cultural-sportive;

 • -  servirea consumatorilor cu băuturi alcoolice în localurile publice și în afara acestora, în zilele și la orele când, potrivit dispozițiilor legale, acestea sunt închise, sau este interzisă desfacerea băuturilor alcoolice ori după ora de închidere stabilită prin autorizația de funcționare;

 • -  servirea cu băuturi alcoolice în localuri publice și în afară acestora pe timpul desfășurării adunărilor publice, grevelor, manifestărilor sportive sau altor asemenea întruniri publice, în imediata apropiere, precum și consumul de băuturi alcoolice în astfel de condiții de către participanți;

 • -  tulburarea liniștii locatarilor între orele 22,00 - 8,00, prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice situate în imobile cu destinația de locuințe sau în imediata vecinătate a acestora;

 • -  nerespectarea măsurilor de ordine luate de organele competente în caz de calamități naturale sau alte pericole publice;

 • -  îndemnul sub orice formă a minorilor la săvârșirea de contravenții.

 • (4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 lei RON și 500 lei RON, următoarele fapte:

 • -  desfacerea, comercializarea și consumul băuturilor alcoolice în locurile publice, la intrarea în curțile și în interioarele lor, cum sunt: spitale și alte unități sanitare, centre de plasament al minorilor, unități și instituții de învățământ și educație, lăcașuri de cult și instituții religioase aferente cultelor care interzic consumul

băuturilor alcoolice în practicarea religiei respective, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora;

- consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane și terenuri sportive, instituții culturale, săli de spectacole, instituții sau unități economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări și aeroporturi, de stat și private sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spații special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate locurile de alimentație publică și turism, cum sunt: restaurante, baruri și discoteci. În locurile publice enumerate se interzice cu desăvârșire consumul de băuturi alcoolice de către persoanele care nu au îndeplinit vârsta de 18 ani.

Art.II - Se aprobă modificarea și completarea art.30 din Regulamentul pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către funcționarii publici din Poliția Comunitară Galați, care va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:100 - 500 lei - pentru încălcarea de către persoanele fizice în calitate de spectatori a uneia sau mai multor prevederi cuprinse în art. 29.”

Art.III - Se aprobă modificarea și completarea art.32 din Regulamentul pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către funcționarii publici din Poliția Comunitară Galați, care va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

100 - 500 lei - pentru persoane fizice

200 - 1000 lei - pentru persoane juridice, încălcarea de către comercianți a prevederilor art. 31.”

Art.IV- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.V - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei