Hotărârea nr. 119/2007

Stabilirea chiriilor pentru terenurile cu destinatia agricola

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.119

din 26 04 2007

privind stabilirea chiriilor pentru terenurile cu destinația agricolă

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.33 188/17 04 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.2 din HG nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ale societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale si regiilor autonome;

Având în vedere prevederile art.26 din OUG nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte(actualizata pana la data de 18 septembrie 2006*);

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”c”, alin.5, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,republicată;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Începând cu luna mai 2007, chiriile pentru terenurile cu destinația agricolă aflate în patrimoniul municipiului Galați, se stabilesc după cum urmează:

- zona A

1,68 lei/mp/an

- zonaB

1,2 lei/mp/an

- zonaC

0,96 lei/mp/an

- zonaD

0,72 lei/mp/an

Art.2 - (1 )Chiria se plătește în rate egale până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie.

  • (2) În anul 2007, primul termen pentru plata chirilor pentru terenurile cu detinație agricolă este 15 iunie.

  • (3) Pentru neplata la termen se datorează majorări de întârziere calculate conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare.

Art.3 - Chiria aprobată la art.1 se va actualiza anual în condiții similare chiriilor pentru spațiile cu altă destinație, chiriilor pentru terenurile ocupate de construcții provizorii și redevențelor pentru terenurile concesionate.

Art.4 - Se revocă HCL nr.85/1999.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei