Hotărârea nr. 115/2007

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a indicatorilor de performanta pe anul 2007, pentru SC ECOSAL PREST SA Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.115 din 26 04 2007

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a indicatorilor de

performanță pe anul 2007, pentru SC ECOSAL PREST SA Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator:Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.32 744/16 04 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 2, art.4 din OUG nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru SC ECOSAL PREST SA

Galați, prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă indicatorii de performanță pentru SC ECOSAL PREST SA prevăzuți în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei