Hotărârea nr. 111/2007

Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli din surse extrabugetare, pentru invatamantul preuniversitar de stat, pe anul 2007

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.111 din 26 04 2007

privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli din surse extrabugetare, pentru învățământul preuniversitar de stat, pe anul 2007

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.35 952/24 04 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.2, lit”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli din surse extrabugetare, pentru învățământul preuniversitar de stat, pe anul 2007, conform anexelor I, II, III și IV, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei