Hotărârea nr. 109/2007

Aprobarea deplasarii unor consilieri locali, la Helsinki, unde se va desfasura Congresul Mondial al UITP, in perioada 19-25 mai 2007

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.109 din 3 04 2007

privind: aprobarea deplasării unor consilieri locali, la Helsinki, unde se va desfășura

Congresul Mondial al UITP, în perioada 19 -25 mai 2007

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.29 422/3 04 2007

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.62/8 02 2007 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2007;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă deplasarea, la Helsinki, unde se va desfășura Congresul

Mondial al UITP, în perioada 19 -25 mai 2007, a următorilor consilieri locali:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

  • 1. Găvan Eugen

  • 2. Gogoașă Leonard

  • 3. Manoliu Mihai

  • 4. Podlați Lucian

  • 5. Teodorescu Alexandru

  • 6. Tercu Tincuța

  • 7. Bucatanschi Mihail

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Marian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei