Hotărârea nr. 108/2007

Incetarea de drept a contractelor de inchiriere pentru apartamentele din blocurile A.N.L. neocupate pana in prezent

H O T Ă R Â R E A nr. 108

din 27 03 2007

privind încetarea de drept a contractelor de închiriere pentru apartamentele din blocurile A.N.L. neocupate până în prezent

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 26 810/27 03 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.24 din Legea nr.114/1996 privind locuintele, actualizata pana la data de 30 iunie 2006*, republicata;

Având în vedere prevederile art.12 din OUG nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte;

Având în vedere prevederile art.32 din HG nr. 1.275 din 7 decembrie 2000

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996;

Având în vedere clauzele contractuale, cap.VII- Încetarea contractului, art.1, 2, 3 b);

Având în vedere prevederile OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala actualizata pana la data de 1 ianuarie 2007*, republicata;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

Având în vedere prevederile art.942, 943,1420,1429, 1431,1439 din Codul Civil;

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă încetarea de drept a contractelor  de închiriere pentru

apartamentele din blocurile A.N.L. neocupate până în prezent, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă evacuarea persoanelor prevăzute în anexa din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă recuperarea debitelor la plata chiriei și la plata cheltuielilor comune de întreținere, pentru persoanele prevăzute în anexa din prezenta hotărâre.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Popa Marian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

LA HCL nr.108/27 03 2007

Contracte de închiriere pentru apartamentele din blocurile A.N.L. neocupate, încetate de drept

  • 1. Lungu Alina - bloc L3, ap.16, Micro 13b-contr. nr.7012/24.01.2005

  • 2. Streșină Florina - bloc l3, ap. 6, Micro13b-contr. 54624/08.06.2004

  • 3. Cucoș Doliana - bloc L2, ap.13, Micro13b, contr.54648/08.06.2004

  • 4. Stir Rareș - bloc CF2, ap. 7, Gara C.F.R.-contr.109600/31.10.2005

  • 5. Grigoroșcuță    Bogdan bloc CF2, ap. 45, Gara C.F.R.-

contr.123650/08.12.2005

  • 6. Pletea Emilia Lidia -bloc CF2, ap.49, Gara C.F.R.-contr.123576/08.12.2005

  • 7. Vrabie Tincuța -bloc CF2, ap.52, Gara C.F.R.-contr.11576/16.11.2005

  • 8. Cioriciu Ana -bloc CF3, ap.16, Gara C.F.R-contr. nr.112014/07.11.2005

  • 9. Leuștean Liliana-Diana -bloc CF3, ap.40-contr. nr.112022/07.11.2005

Președinte de ședință

Popa Marian