Hotărârea nr. 107/2007

Aprobarea actului aditional la contractul de asociere incheiat intre Consiliul Local al municipiului Galati si SC EURO MEDITERRANEE CONSULTING SRL

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 107 din 27 03 2007

privind: aprobarea actului adițional la contractul de asociere încheiat dintre Consiliul Local al municipiului Galați și SC EURO MEDITERRANEE CONSULTING SRL

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.21 696/13 03 2007;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile din HCL nr.476/2005 privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Local al municipiului Galați și SC EURO MEDITERRANEE CONSULTING SRL;

Având în vedere prevederile art. 36,alin.1, alin. 2, lit. „e”, alin.7, lit.”a” , din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă actul adițional la contractul de asociere încheiat dintre Consiliul Local al municipiului Galați și SC EURO MEDITERRANEE CONSULTING SRL, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Popa Marian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei