Hotărârea nr. 105/2007

Modificarea si completarea art.1 din HCL nr.663/22.12.2005 privind aprobarea preturilor de vanzare si a metodologiei de plata a preturilor de vanzare a terenurilor proprietate privata a municipiului Galati, care fac obiectul HCL nr.127/17.03.2005

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 105

din 20 03 2007

privind:modificarea și completarea art.1 din HCL nr.663/22 12 2005 privind aprobarea prețurilor de vânzare și a metodologiei de plată a prețurilor de vânzare a terenurilor proprietate privată a municipiului Galați, care fac obiectul HCL nr.127/17 03 2005

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 , alin.4 și excepția prevăzută de art.44, alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.663/2212 2005, care va avea următorul cuprins:

“Art. 1- Prețul de vânzare a unui teren care face obiectul HCL nr.127/17 03 2005, se va stabili pe baza unui raport de evaluare .

Prețul de vânzare va fi aprobat prin HCL, în baza raportului de evaluare și a avizului C.T.E.”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Popa Marian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei