Hotărârea nr. 103/2007

Modificarea si completarea art.1 din HCL nr.666/22.12.2005 privind aprobarea preturilor de pornire a negocierii/licitatiei in vederea vanzarii terenurilor proprietate privata a municipiului Galati, care fac obiectul HCL nr.126/17.03.2005 modificata si completata de HCL nr.319/21.06.2005

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 103

din 20 03 2007

privind: modificarea și completarea art.1 din HCL nr.666/22 12 2005 privind aprobarea prețurilor de pornire a negocierii/licitației în vederea vânzării terenurilor proprietate privată a municipiului Galați, care fac obiectul HCL nr.126/17 03 2005 modificată și completată de HCL nr.319/21 06 2005

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere prevederile art.39, alin.2 , alin.4 și excepția prevăzută de art.44, alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1 și art.123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.666/2212 2005, care va avea următorul cuprins:

“Art. 1- Prețul de pornire a negocierii/licitației în vederea vânzării terenurilor proprietate privată a municipiului Galați, care fac obiectul HCL nr.126/17 03 2005 modificată și completată de HCL nr.319/21 06 2005, se va stabili pe baza unui raport de evaluare .

Prețul de pornire a negocierii/licitației va fi aprobat prin HCL, în baza raportului de evaluare și a avizului C.T.E.”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III-Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Popa Marian

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei