Hotărârea nr. 99/2006

Alocarea de la bugetul local a 10 miliarde lei in scopul continuarii lucrarilor de construire si consolidare a lacasurilor de cult

H O T Ă R Â R E A nr. 99

din 6 04 2006

privind alocarea de la bugetul local a 10 miliarde lei în scopul continuării lucrărilor de

construire și consolidare a lăcașurilor de cult

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 30 284/4 04 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile 3, alin.2 din OG nr. 125/2002 pentru aprobarea OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România:

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „z” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a 10 miliarde lei în scopul continuării lucrărilor de construire și consolidare a lăcașurilor de cult individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.99/6 04 2006

Obiectiv

Suma aprobată de Consiliul Local

RON

Centrul Eparhial - Corp administrativ

250 000

Biserica “Sf. Antonie cel Mare”

50 000

Biserica “Atanasie Patelarie”

100 000

Biserica “Sf. Gherman și Ioan Casian”

100 000

Biserica “Sf. Grigore Teologul”

50 000

Biserica “Sf. Ștefan cel Mare”

100 000

Biserica “Sf. Brâncoveni”

50 000

Biserica “Sf. Ioan Botezătorul”

50 000

Biserica “Cuvioasa Parascheva”

50 000

Biserica “Sf. Cruce”

50 000

Biserica “Sf. Haralambie”

100 000

Capela “Sf. Spiridon” - Spitalul TBC

50 000

Președinte de ședință

Cubasa George