Hotărârea nr. 98/2006

Scutirea de la plata taxelor datorate pentru emiterea de catre SC APA CANAL SA si SC APATERM SA a avizelor necesare realizarii obiectivelor de investitii din cadrul proiectului ISPA "Reabilitare si modernizare retele de alimentare cu apa si canalizare, realizare statie de epurare ape uzate in municipiul Galati”

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.98 din 6 04 2006

privind scutirea de la plata taxelor datorate pentru emiterea de către SC APA CANAL SA și SC APATERM SA a avizelor necesare realizării obiectivelor de investiții din cadrul proiectului ISPA “Reabilitare și modernizare rețele de alimentare cu apă și canalizare, realizare stație de epurare ape uzate în municipiul Galați”.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.30 002/4 04 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.22 664/14 03 2006 a serviciului UIP - ISPA;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”j” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă scutirea de la plata taxelor datorate pentru emiterea de către SC APA CANAL SA și SC APATERM SA a avizelor necesare realizării obiectivelor de investiții din cadrul proiectului ISPA “Reabilitare și modernizare rețele de alimentare cu apă și canalizare, realizare stație de epurare ape uzate în municipiul Galați”.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei