Hotărârea nr. 96/2006

Emiterea acordului pentru ca SC ARMINDENI 97 SRL sa desfasoare activitati conexe transportului rutier – autogara in spatiul din str. Stadionului nr.1, aferent Stadionului Dunarea

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.96 din 6 04 2006

privind emiterea acordului pentru ca SC ARMINDENI 97 SRL să desfășoare activități conexe transportului rutier - autogara în spațiul din str. Stadionului nr.1, aferent Stadionului Dunărea.

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.25 328/21 03 2006;

Având în vedere avizul pentru servicii publice,gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art.124 din Ordinul nr.124/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora;

Având în vedere prevederile art.42,4344,45,46 din OUG nr.109/2005 privind transporturile rutiere;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 1—Se emite acordul pentru ca SC ARMINDENI 97 SRL să desfășoare activități conexe transportului rutier - autogară în spațiul din str. Stadionului nr.1, aferent Stadionului Dunărea.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei