Hotărârea nr. 692/2006

Modificarea si completarea HCL nr.652/5.12.2006 referitor la aprobarea Contractului colectiv de munca cadru - incheiat intre directorii institutiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Galati si reprezentantul sindicatului acestor institutii

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.692 din 21 12 2006

privind modificarea și completarea HCL nr.652/5 12 2006 referitor la aprobarea Contractului colectiv de muncă cadru - încheiat între directorii instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Galați și reprezentantul sindicatului acestor instituții

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator:Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 122 350/21 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.236 din Codul muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, (actualizata pana la data de 18 septembrie 2006*);

Având în vedere prevederile art.38, alin.1, alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.652/512 2006 care va avea următorul cuprins:

Art.1 - Se aprobă Contractul colectiv de muncă cadru prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II - Se aprobă modificarea și completarea art.2 al HCL nr.652/5 12 2006 care va avea următorul cuprins:

“Art.2 Contractul colectiv de muncă cadru a fost aprobat pentru următoarele instituții:

  • -  Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galați;

  • -  Teatrul de Păpuși „Gulliver” Galați;

  • -  Teatrul Dramatic „ Fani Tardini” Galați;

  • -  Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Spiridon” Galați;

  • -  Căminul pentru persoane vârstnice „Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați:

  • -  Centrul Medico-Social Galați

  • -  Centrul Medico-Social Pechea

  • -  Centrul de Locuinte si Sprijin pentru Tineret Galati

  • -  Cantina de Ajutor Social

  • -  Poliția Comunitară

Art.III- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.IV - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

HCL 692.doc


CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9