Hotărârea nr. 690/2006

Aprobarea noii structuri a retelei de trasee a municipiului Galati, aprobata prin HCL nr. 15/2005, modificata prin HCL nr. 288/2005, HCL nr. 327/2005 si HCL nr. 609/2005

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 690

Din 21 12 2006

privind: aprobarea noii structuri a rețelei de trasee a municipiului Galați, aprobată prin HCL nr. 15/2005, modificată prin HCL nr. 288/2005, HCL nr. 327/2005 si HCL nr. 609/2005

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.117 252/11 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei pentru servicii publice , gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile OG nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori, actualizata pana la data de 17 februarie 2006*, aprobată de Legea nr. 284/2002;

Având în vedere prevederile HG nr. 828/2003 pentru aplicarea OG nr. 86/2001

Având în vedere HCL nr. 89/2004 privind aprobarea concesionării serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Galați și a infrastructurii aferente acestuia;

Având în vedere HCL nr. 14/2005 privind aprobarea Regulamentului de concesiune a serviciului regulat de transport public local de călători în Municipiul Galați

Având în vedere prevederile art.38, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 1 - Se aprobă noua structură a traseelor secundare ale municipiului Galați, prezentată în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre cu intrare în vigoare de la 15.01.2007.

Art. 2 - Se aprobă noua structură a traseelor principale ale municipiului Galați, prezentată în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre cu intrare în vigoare de la 15.01.2007.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei