Hotărârea nr. 69/2006

Aprobarea organigramei si statului de functii pentru personalul Teatrului Muzical "Nae Leonard" Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.69 din 6 04 2006

privind: aprobarea organigramei și statului de funcții pentru personalul

Teatrului Muzical ”Nae Leonard” Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator:Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.24 736/21 03 2006;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru personalul Teatrului Muzical ”Nae Leonard” Galați, prevăzute în anexele I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Orice alte prevederi anterioare contrare se abrogă.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei