Hotărârea nr. 689/2006

Transmiterea din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Serviciului Public "Administrarea Domeniului Public" a terenului in suprafata de 5246,35 mp, situat in partea de sud a Cimitirului "Stefan cel Mare"

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 689 din 21 12 2006

privind: transmiterea din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Serviciului Public „Administrarea Domeniului Public” a terenului în suprafață de 5 24635 mp, situat în partea de sud a Cimitirului „Ștefan cel Mare”.

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.120 456/18 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1, alin.2, lit.”c” și alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 și alin. 2^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 1 -Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Serviciului Public „Administrarea Domeniului Public” a terenului în suprafață de 5 246,35 mp, situat în partea de sud a Cimitirului „Ștefan cel Mare”.

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei