Hotărârea nr. 688/2006

Atribuirea directa prin contract de concesiune, societatii APA CANAL S.A., pana la data de 06.12.2009, a obiectielor L.T.E. cartier Siret Gospodarie apa si retele distributie, L.T.E. cartier Siret retea canalizare si ape pluviale, L.T.E. cartier Siret retea apa tronson Barbosi - Micro 19-Dig, L.T.E. cartier Siret retea canalizare ape uzate menajere

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 688 din 21 12 2006

privind: atribuirea directă prin contract de concesiune, societății APĂ CANAL SA., până la data de 06.12.2009, a obiectielor L.T.E. cartier Siret Gospodărie apă și rețele distribuție, L.T.E. cartier Siret rețea canalizare și ape pluviale, L.T.E. cartier Siret rețea apă tronson Barboși - Micro 19-Dig, L.T.E. cartier Siret rețea canalizare ape uzate menajere

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.121 512/19 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.59, alin.1 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

Având în vedere prevederile art. 38,alin.1, alin. 2, lit.”c”, alin.5, lit.” a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 și alin. 2^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă atribuirea directă prin contract de concesiune, societății APĂ CANAL S.A., până la data de 06.12.2009, a obiectielor L.T.E. cartier Siret Gospodărie apă și rețele distribuție, L.T.E. cartier Siret rețea canalizare și ape pluviale, L.T.E. cartier Siret rețea apă tronson Barboși - Micro 19-Dig, L.T.E. cartier Siret rețea canalizare ape uzate menajere.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei