Hotărârea nr. 687/2006

Aprobarea semnarii formularului de Adeziune la Patronatul Serviciilor Publice din Romania

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 687

din 21 12 2006

privind: aprobarea semnării formularului de Adeziune la Patronatul Serviciilor Publice din România

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.118 560/12 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”e” și ,f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă participarea Consiliului Local al municipiului Galați ca membru al Patronatului Serviciilor Publice din România.

Art.2 - Se aprobă plata cotizației anuale în sumă de 2000 lei, de la bugetul local al municipiului Galați.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu semnarea formularului de Adeziune la Patronatul Serviciilor Publice din România

Adeziunea este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei