Hotărârea nr. 686/2006

Aprobarea planului de ocupare a functiilor publice in anul 2007 din cadrul Politiei Comunitare

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.686

din 21 12 2006

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2007 din cadrul Poliției Comunitare

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator:Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.117 982/11 12 2006;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Galați;

Având în vedere prevederile art.21, alin.4 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, actualizată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1, alin.2, lit.”a” și alin.3, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.1 - Se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice în anul 2007 din cadrul Poliției Comunitare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei