Hotărârea nr. 684/2006

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice a obiectivelor noi de investitii propuse pentru anul 2007

H O T Ă R Â R E A nr.684 din 21 12 2006

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice a obiectivelor noi de investiții propuse pentru anul 2007

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.120 366/18 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 40, alin.1 din OUG nr.45/2003, actualizată, privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”d” și art.128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 și alin.2, lit”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentațiile tehnico - economică a obiectivelor noi de investiții propuse _pentru anul 2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA la HCL nr.684/21 12 2006

Documentații tehnico - economice a obiectivelor noi de investiții propuse pentru anul 2007

 • 1. Centrală termică comună Grup Școlar Gh. Asachi și Grup Școlar „ D. Motoc”

În incinta Grup Școlar „ Gh. Asachi” din str. Milcov nr.13 Galați este amplasat un punct termic racordat la rețeaua de termoficare care deservește atât clădirile aparținând Grupului Școlar „ Gh. Asachi” cât și cele ale Grup Școlar „D. Moțoc” situat în incinta din str. Milcov nr.15.

Inițial clădirile au fost alimentate de la o centrală termică ce a fost dezafectată o data cu apariția termoficării în zonă.

Întrucât soluția racordării la termoficare s-a dovedit ineficientă și costisitoare beneficiarul dorește revenirea la soluția inițială care asigură livrarea energiei termice la parametrii normali, în funcție de temperatura exterioară și asigură un preț de cost redus.

Proiectul prevede :

 • - Amenajarea unei centrale termice în cadrul actualului punct termic din incinta Grupului Școlar „ Gh. Asachi”. Capacitatea termică a centralei este de 3000 KW repartizată în trei cazane de oțel pentru apă caldă având puterea termică de 1000KW fiecare.

 • - Dezafectarea punctului termic și montarea utilajelor moderne, performante, cu randamente mari, fiabilitate ridicată și consumuri energetice reduse.

-Realizarea unui coș de fum nou, din elemente prefabricate.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 912.551,4 RON

Din care C+M          - 475.326,6 RON

Durata de realizare a investiției 6 luni.

 • 2.Centrală termică la Colegiul National „ V. Alecsandri”

Clădirile aferente Colegiului sunt alimentate cu energie termică de la punctul termic PT- Policlinică din str. Eroilor, iar asigurarea confortului termic normal se realizează cu dificultate și cu efecte negative. În afara problemelor tehnice și funcționale care conduc la dificultăți majore în sezonul rece, costul energiei termice din rețeaua de termoficare este foarte ridicat comparativ cu cel al energiei termice produse de o centrală termică locală.Aceasta conduce la cheltuieli foarte mari pe timp de iarnă, în paralel cu incertitudinea privind apariția de avarii în rețeaua de transport care traversează strada N. Bălcescu și chiar avarii în punctul termic, ce are o vechime de peste 30 ani.

Proiectul prevede :

 • - Amenajarea unei centrale care va funcționa cu gaze naturale ce va fi echipată cu utilaje performante, cu funcționare automată, inclusiv utilaje pentru prepararea apei calde pentru dușurile de la bazin ( 5 dușuri) și pentru încălzirea apei din bazin.

 • - Capacitatea termică a centralei este de 400 KW.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 490.748,95 RON Din care C+M          - 322.598,59RON

Durata de realizare a investiției 6 luni.

 • 3. Reabilitare Grup Școlar Traian ( Centrale termice)

În incinta Grup Școlar Traian din str. Traian nr.203 Galați este amplasată o centrală care deservește atât clădirile aparținând Grupului Școlar Traian cât și blocurile A, B și C situate pe strada Cezar.

Centrală termică este veche și nu mai funcționează la parametrii proiectați, neîndeplinind condițiile de iscirizare, neprezentând siguranță în exploatare.

Întrucât soluția racordării la termoficare s-a dovedit ineficientă și costisitoare beneficiarul dorește montarea a două centrale care să deservească atât corpul școală cât clădirea atelierelor, iar pentru blocurile A,B și C se va monta o centrală separat.

Proiectul prevede :

Instalarea a două centrale care vor funcționa cu gaze naturale ce vor fi echipate cu utilaje performante, cu funcționare automată, inclusiv utilaje pentru prepararea apei calde ce vor deservi numai Grupul Școlar Traian.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 450.587 RON

Din care C+M          - 164.187 RON

Durata de realizare a investiției 6 luni.

 • 4. Reabilitare Liceul cu Program Sportiv ( centrală termică)

Încălzirea liceului se face de la PT din apropiere. În ultimii ani s-a constat o încălzire defectuoasă,agentul termic, având parametrii scăzuți. Costul energiei termice din rețeua de termoficare este foarte mare comparativ cu cel produs de o centrală propie.

Proiectul prevede:

Instalarea unei centrale care va funcționa cu gaze naturale ce va fi echipată cu utilaje performante, cu funcționare automată care va deservi atât corpul școală cât și clădirea cămin,cantină.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 311.443 RON

Din care C+M          - 95.741 RON

Durata de realizare a investiției 6 luni.

 • 5. Reparații capitale instalații termice Grup Școlar „Sf. Maria”

Grupul școlar este amplasat pe str. Constructorilor, nr.25, Galați. În incinta grupului școlar este amplasată clădirea școlii care are regimul de înălțime P+2E. Clădirea este dotată cu instalații de încălzire compusă din radiatoare de fontă și conducte de oțel.

Energia termică se asigură printr-o rețea termică pozată în canal de protecție, de la un punct termic de zonă, racordat la termoficare. Instalațiile termice interioare din școală au o durată de funcționare mare și nu mai prezintă siguranță în exploatare.

Proiectul prevede:

 • -  înlocuirea radiatoarelor existente cu radiatoare din fontă tip 623/130 și 813/130,

 • -  înlocuirea coloanelor de distribuție și legături la corpurile de încălzire cu țeavă din oțel.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 322.298 RON

- din care C+M        - 289.298 RON

Durata de realizare -12 luni.

 • 6. CENTRALA TERMICA SCOALA NR. 2

Asigurarea confortului termic în Școala nr.2 se face de la rețeaua de termoficare a orașului, de la PT 6 din Țiglina I.Deoarece școala este capăt de coloană in alimentarea cu energie termică, confortul termic în școală mai exact la nivelul superior și pe aripa de nord, nu poate fi asigurat.

Proiectul prevede :

Se va realiza o construcție din zidărie portantă cu acoperiș din panouri sandwich tip OLTPAN și fundații pe tălpi continui din beton armat.

Montarea unei centrale termice având capacitatea de 400KW.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -268.444,8 RON

- din care C+M         - 196.522,5 RON

Durata de realizare - 3 luni.

 • 7. Reabilitare Școala 43

Hidroizolația de de pe corpul școală este deteriorată apa infiltrându-se la etajul superior. Țevile pentru preluarea apelor puviale prezintă fisuri și au o vechime de 30 ani.Instalațiile de încăzire prezintă urme de rugină și eroziuni,instalațiile electrice au un grad avansat de uzură și nu corespund consumatorilor care-i deservesc.

Proiectul prevede:

-Execuția unei șarpante din lemn cu învelitoare din tablă zincată Ac = 864mp

- înlocuirea tablourilor electrice

- înlocuirea coloanelor de distribuție și legături la corpurile de încălzire cu țeavă din oțel

-înlocuirea radiatoarelor din fontă

-înlocuirea țevilor de canalizare și alimentare cu apă rece.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -423953,58 RON

- din care C+M         - 375320,0 RON

Durata de realizare - 3 luni.

 • 8. Reabilitare Grup Școlar CFR

Hidroizolația de de pe corpul școală și cămin internat este deteriorată apa infiltrându-se la etajul superior. Țevile pentru preluarea apelor puviale prezintă fisuri și au o vechime de 35 ani.Instalațiile de încăzire prezintă urme de rugină și eroziuni,instalațiile electrice au un grad avansat de uzură și nu corespund consumatorilor care-i deservesc.

Proiectul prevede:

 • - execuția unei șarpante din lemn cu învelitoare din tablă zincată atat pe corpul școală avand Ac = 864mp, căt și pe căminul internat cu Ac =602,44 mp.

 • - înlocuirea tablourilor electrice , corpurilor de iluminat precum și a circuitelor de iluminat și alimentare.

 • - înlocuirea coloanelor de distribuție și legături la corpurile de încălzire cu țeavă din oțel

-înlocuirea radiatoarelor din fontă

-înlocuirea țevilor de canalizare și alimentare cu apă rece.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -551.785,95 RON

 • - din care C+M         - 492. 536,0 RON

Durata de realizare - 12 luni.

 • 9. Reabilitare Școala 34.

Hidroizolația de de pe corpul școală este deteriorată apa infiltrându-se la etajul superior. Țevile pentru preluarea apelor puviale prezintă fisuri și au o vechime de 29 anilnstalațiile de încăzire prezintă urme de rugină și eroziuni,instalațiile electrice au un grad avansat de uzură și nu corespund consumatorilor care-i deservesc.

Proiectul prevede:

-Execuția unei șarpante din lemn cu învelitoare din tablă Ac = 800mp si acoperirea curții interioare cu policarbonat pe schelet metalic Ac= 100mp,

 • - înlocuirea tablourilor electrice , corpurilor de iluminat precum și a circuitelor de iluminat și alimentare,

 • - înlocuirea radiatoarelor din fontă

-înlocuirea țevilor de canalizare și alimentare cu apă rece.

 • - înlocuirea coloanelor de distribuție și legături la corpurile de încălzire cu țeavă din oțel.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -2.423.534,5 RON

 • - din care C+M         - 2.134.695,8RON

Durata de realizare - 12 luni.

 • 10.RK instalație termică și rețele exterioare Liceul de Marină

Instalația termică aferentă sălii de sport este foarte veche, colmatată, corpurile de încălzire sunt fisurate,iar țevile sunt sparte.

Instalația de alimentare cu apă, comună pentru sala de sport, Inspectoratul Școlar Județean Galați și corp școală Liceu de Marină, fiind veche a produs numeroase avarii și a condus la întreruperea alimentării cu apa potabilă a celor 3 obiective.

Proiectul prevede:

Sală sport - instalație termică

 • - înlocuire calorifere-164mp;

 • - înlocuire coloane de distribuție la agentul termic cu țeavă neagră;

Rețele exterioare de apă

 • -  înlocuit țeavă de alimentare cu apă rece - 500ml

 • -  4 cămine de vane

 • -  canale cu plăci prefabricate pentru protecție țevi

 • -  înlocuit 8 buc vane d=3”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 360.000 RON

- din care C+M        - 360.000 RON

Durata de realizare - 12 luni.

 • 11.Extindere 3săli grupă Grădinița nr.1

Deoarece spațiul existent a devenit neîncăpător pentru copii de vârstă preșcolară înscriși la Grădinița nr.1, se impune extinderea unității de învățământ cu spațiul necesar pentru 3 săli grupă.

Proiectul prevede:

 • -  extinderea clădirii cu 3 săli clasă+ 2 grupuri sanitare Ac= 36omp cu fundații continue din b.a,stâlpi centuri planșeu din b.a, învelitoare din tablă zincată montată pe șarpantă din lemn.

 • -  montarea unei centrale termice pentru construția nouă,

 • -  rețea apă,

 • -  reațea canalizare,

 • -  sistematizare verticală, alei, rigole, platformă gunoi și rețele electrice

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 425.841,9 RON

- din care C+M         - 300.559,5 RON

Durata de realizare -12 luni.

 • 12. Sală de sport Liceul „ Emil Racoviță

Deoarece unitatea școlară nu dispune de o sală de sport pe perioada iernii, orele desfășurându-se în săli improvizate este imperios necesară construirea unei săli de sport în incinta liceului.

Proiectul prevede:

-Construirea unei săli de sport Ac = 600mp (29,5x16) cu H liber = 7m din care corp anexă Ac = 128mp;

Sala propriu-zisă- pereți tip Sandvich 60mm grosime Anexă- pereți din BCA 25mm

Tâmplărie PVC sală și anexă; Acoperiș învelitoare panou tip Sandvich;

Pardoseala elastică cu marcaje colore.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției -1.098.805,7 RON

- din care C+M         - 866.734,9 RON

Durata de realizare -12 luni.

 • 13.Reabilitare (Amenajare atelier pictură în mansardă) Liceul de artă „ D. Cuclin

La solicitarea Liceului de Arta DIMITRIE CUCLIN,cu avizul Inspectoratului Scolar al Judetului Galati a aparut necesitatea amenajarii unor clase suplimentare de desen in mansarda cladirii noi, cu o suprafata de 365mp si doua grupuri sanitare care asigura in bune conditii,desfasurarea procesului de invatamant vocational din judetul Galati.Se mentioneaza ca LICEUL DE ARTA din Galati este locul unde se formeaza ca viitori artisti si oameni        de        arta,elevii        acestui        asezamant        scolar.

Amenajarile sunt minime si presupun realizarea unor compartimentari usoare,izolate intre ele si utilitati adecvate cum ar fi: iluminat,incalzire, apa,canalizare,energie electrica,gaze etc.si alte lucrari de devieri demontari necesare pentru realizarea acestui obiectiv.

Proiectul prevede:

-Amenajarea unor clase suplimentare de desen în mansarda clădirii noi a școlii Ac=365mp ;

-Construcția este prevăzută cu 2 grupuri sanitare, o rețea canalizare și drumuri de acces.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 825.020,8 RON

 • - din care C+M         - 725.909,9 RON

Durata de realizare -12 luni.

i4.Sală de sport Școala nr.42

Deoarece unitatea școlară nu dispune de o sală de sport, pe perioada iernii, orele desfășurându-se în săli improvizate, este imperios necesară construirea unei săli de sport în incinta liceului.

Proiectul prevede:

-Construirea unei săli de sport Ac = 600mp (29,5x16) cu H liber = 7m din care corp anexă Ac = 128mp;

-Sala propriu-zisă- pereți tip Sandvich 60mm grosime

-Anexă- pereți din BCA 25mm

-Tâmplărie PVC sală și anexă;

-Acoperiș învelitoare panou tip Sandvich;

-Pardoseala elastică cu marcaje colore.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 1.071.956,6 RON

 • - din care C+M         - 868.182,9 RON

Durata de realizare - 12 luni.

15.BAZIN DE INOTLA COLEGIUL”V. ALECSANDRI”

Deoarece bazinul existent este deteriorat ,instalatiile de incalzire a apei sunt afectate de rugina, iar cladirea este veche de 40 ani se impune necesitatea reabilitarii imobilului si a bazinului.Avand in vedere ca in municipiul Galati nu există un bazin de înnot pentru elevi este necesar amenajarea după standardele în vigoare care să asigure condiții optime pentru desfășurarea orelor de profil.

Proiectul prevede:

 • - Amenajarea bazinului de înot S=120mp;

 • - înlocuirea rețelelor termice;

 • - înlocuirea instalației de canalizare;

 • - realizarea unei platforme betonate;

 • - dotarea cu utilaje corespunzătoare;

 • - reabilitarea imobilului în incinta căruia este amplasat bazinul.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 1.254.041,9 RON

- din care C+M         - 731.109,4RON

Durata de realizare - 24 luni.

i6.Sală de sport Grădinița nr.9

Deoarece unitatea școlară nu dispune de o sală de gimnastică, pe perioada iernii, orele desfășurându-se în săli improvizate, este imperios necesară construirea unei săli de gimnastică în incinta grădiniței.

Proiectul prevede:

- Construirea unei să li de gimnastică Ac = 160mp (29,5x16) cu H liber = 5,5m din care corp anexă Ac = 120mp;

 • - Sala propriu-zisă- pereți tip Sandvich 6omm grosime

 • - Anexă- pereți din BCA 2^mm

 • - Tâmplărie PVC sală și anexă;

 • - Acoperiș învelitoare panou tip Sandvich;

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

Valoarea totală a investiției - 619.404,8 RON

- din care C+M         - 444.479,7 RON

Durata de realizare - 12 luni.

Președinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel