Hotărârea nr. 683/2006

Prelungirea contractului de asociere incheiat intre Consiliul Local al municipiului Galati si Inspectoratul Judetean de Politie Galati

H O T Ă R Â R E A nr.683 din 21 12 2006

privind: prelungirea contractului de asociere încheiat între Consiliul Local al municipiului Galați și Inspectoratul Județean de Poliție Galați

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.120 471/18 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1, alin.2, lit.”e” , alin.7, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă prelungirea contractului de asociere încheiat între Consiliul Local al municipiului Galați și Inspectoratul Județean de Poliție Galați, până la data de 31 12 2007.

Inspectoratul de Poliție a Județului Galați va asigura combustibilul necesar funcționării autoturismelor.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.683/21 12 2006

ACT ADITIONAL

La contractul de asociere nr. ________/_______

privind folosirea celor 10 autoturisme Dacia de catre IJP Galati pentru realizarea programului IMPACT.

Incheiat intre

Consiliul local Galati, cu sediul in Galati, str. Domneasca nr. 38, reprezentat prin ing. Dumitru Nicolae — Primarul Municipiului Galati si Ec. Doina Stamate — Director Directia Economica pe de o parte

Si

Inspectoratul Judetean de Politie Galati, reprezentat prin Comisar Sef________________________— Sef IJP Galati.

Art. 1 Durata contractului de asociere se prelungeste pana la data de 31.12.2007.

Art. 2 Toate celelalte clauze contractuale raman valabile.

PRIMAR

INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE

Ing. Dumitru Nicolae

COMISAR SEF

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Doina Stamate

DIRECTOR TEHNIC ING. NITA PODARU

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Președinte de ședință

Ec. Rodica Campeanu

Gogoncea Gabriel Camel

AVIZAT JURIDIC

C.J. Mirela Roman

SEF S.A.D.I.U.

Ing. Mihai Anton