Hotărârea nr. 682/2006

Modificarea anexei la HCL nr.98/30.05.2002 referitor la incadrarea terenurilor din intravilanul municipiului Galati pe zone

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.682 din 21 12 2006

privind: modificarea anexei la HCL nr.98/30 05 2002 referitor la încadrarea

terenurilor din intravilanul municipiului Galați pe zone

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.121 518/19 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 și alin. 2^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modificarea anexei la HCL nr.98/30 05 2002, conform anexelor A, B, C și D care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

ANEXA

la HCL nr.________/____________