Hotărârea nr. 681/2006

Acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri si teren, datorat de SC SANTIERUL NAVAL DAMEN SA Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 681 din 21 12 2006

privind: acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren, datorat de SC ȘANTIERUL NAVAL DAMEN SA Galați

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.122 102/21 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa nr.451433/3 11 2006 a Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General IEREMIA GRIGORESCU”;

Având în vedere prevederile art.286, alin.4 și 5 din Legea nr.571/22 12 2003, privind Codul Fiscal, actualizată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se acordă scutirea de la plata impozitului pe clădiri în sumă de 177 586 lei și a impozitului pe teren în sumă de 7145 lei, datorat de SC ȘANTIERUL NAVAL DAMEN SA Galați, ca urmare a inundațiilor care au avut loc în perioada aprilie - mai 2006,

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri și teren se aprobă pentru lunile noiembrie - decembrie 2006.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei