Hotărârea nr. 678/2006

Aprobarea incheierii conventiei intre Consiliul local si Fundatia Impreuna in vederea acordarii de servicii sociale in Centrul de Pregatire pentru o Viata Independenta "Si ei sunt ai nostri"

H O T Ă R Â R E A nr. 678

din 21 12 2006

privind aprobarea încheierii convenției între Consiliul local și Fundația Împreună în vederea acordării de servicii sociale în Centrul de Pregătire pentru o Viață Independentă „Și ei sunt ai noștri”

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.121 312/19 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.9, alin.1, art.13, art.14 din HG nr.1153/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1, alin.2, lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă încheierea convenției între Consiliul local și Fundația Împreună în vederea acordării de servicii sociale în Centrul de Pregătire pentru o Viață Independentă „Și ei sunt ai noștri”.

Convenția între Consiliul Local și Fundația Împreună este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.678/21 12 2006

C O N V E N ȚIE

9

Nr._________/_________2007

pentru acordarea de servicii de asistență socială

În baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială,

CONSILIUL LOCAL GALAȚI cu sediul în Galați str Domnească nr. 38, tel.: 036 / 460 343 cod fiscal nr 3814810 , cont de virament 24600238, deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat de dl. DUMITRU NICOLAE - PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI, și

FUNDATIA “ÎMPREUNĂ” cu sediul în Galați, str. Aviatorilor,nr.1, bl. U 10, ap.1, tel. 0236 312212, cod fiscal 10979004, emis de DGFPCFS a județului Galați, cont RO35BRDE180SV08405391800 deschis la Banca Romană pentru Dezvoltare -Groupe Societe Generale, Sucursala Galați, reprezentată de Strat Vasilica - președintele fundației, au convenit următoarele:

 • I. Obiectul convenției

 • 1. Acordarea de către Fundația Împreună a serviciilor de asistență socială, în conformitate cu fișa tehnică a unității de asistență socială: Centrul de pregatire pentru o viata independenta “Si ei sunt ai nostri”, pentru un număr lunar mediu de 7 persoane asistate.

 • 2. Subvenționarea de către Consiliul Local de la bugetul local a serviciilor de asistență socială acordate de Fundația Împreună în limita sumei de 30.000 lei în anul 2007.

 • 3. Suma alocata va fi utilizata pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

 • > Cheltuielile cu salariile de încadrare a personalului calificat in domeniul asistentei sociale;

 • > Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

 • > Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei;

 • > Cheltuieli cu iluminatul;

 • > Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa canal, salubrizare, telefon, incalzire ;

 • > Cheltuieli cu materialele didactice ;

 • > Cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata și echipament pentru persoanele asistate;

 • > Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate;

 • > Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

 • > Cheltuieli cu materiale de curatenie pentru persoanele asistate;

 • > Cheltuieli carburanti, lubrefianti.

 • II. Durata convenției

Durata convenției este de la 1 ianuarie 2007până la 31 decembrie 2007.

 • III. Obligațiile asociației sunt :

 • 1. Acordarea serviciilor de asistență socială potrivit fișei tehnice a unității de asistență socială;

 • 2. Utilizarea subvenției în exclusivitate pentru serviciile de asistență socială acordate categoriilor de persoane asistate pentru care subvenția a fost aprobată

 • 3. Depunerea până la data de 5 a fiecărei luni, a raportului privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în luna anterioară și a cererii privind subvenția pentru luna curentă, la Consiliul Local;

 • 4. Depunerea, în termen de 15 zile de la data încetării convenției definitive, la Consiliul Local, a raportului privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției în anul pentru care a fost încheiată convenția;

 • 5. Menționarea în documentele referitoare la activitatea de asistență socială a faptului că beneficiază de subvenție de la bugetul local conform Legii nr 34 / 1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială;

 • 6. Comunicarea în termen de 30 de zile la Consiliul Local, în scris, a oricărei modificări cu privire la datele, informațiile și documentele care au stat la baza aprobării subvenției;

 • 7. Asigurarea accesului la sediul asociației și a unității de asistență socială a persoanelor împuternicite de Consiliul Local să efectueze controlul privind acordarea serviciilor de asistență socială și modul de utilizare a subvenției, precum și punerea la dispoziția acestora a documenteleor solicitate ;

 • 8. Restituirea în termen de 5 zile de la încetarea convenției, a sumelor primite cu titlu de subvenție și rămase necheltuite până la 31 decembrie 2007.

 • IV. Obligațiile Consiliului Local sunt:

 • 1. Acordarea, până la data de 25 a fiecări luni a subvenției acordate;

 • 2. Acordarea de asistență de specialitate cu privire la acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției de către asociație;

 • 3. Acordarea mesei prin Cantina de Ajutor Social.

 • V. Forța majoră

Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o periodă mai mare de trei luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentei convenții, fără ca nici o parte să poată pretinde daune - interese

Forța majoră exonerează părțile de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în prezenta convenție.

În situația în care Consiliul Local se află în imposibilitate de plată datorită unor cauze de forță majoră și în această perioadă serviciile de asistență socială au fost acordate cu respectarea condițiilor care au stat la baza acordării subvenției, subvenția se poate acorda și retroactiv, pe o perioadă care nu poate depăși trei luni calendaristice.

În cazul încetării forței majore care a condus la imposibilitatea de plată, Consiliul Local va notifica imediat asociației această situație.

În perioada în care, datorită unor cauze de forță majoră, asociația se află în imposibilitatea de a acorda serviciile de asistență socială, subvenția nu se acordă.

 • VI. Suspendarea conventiei

Prezenta convenție se suspendă în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la Capitolul III, puctul 3 și 7.

Consiliul Local, va notifica asociației că subvenția pe luna respectivă nu se mai acordă.

 • VII. Încetarea convenției

Prezenta convenție încetează :

 • a. Prin acordul de voință al părților;

 • b. Prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părți;

 • c. La data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care convenția nu a fost reziliată;

 • d. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni.

În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin prezenta convenție, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezată poate rezilia în mod unilateral, convenția.

 • VIII. Modificarea convenției

Modificarea prezentei convenții poate fi făcută prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

 • IX. Litigii

În caz de litigiu, părțile vor încerca soluționarea acestuia, în mod amiabil.

În cazul în care nu reușesc soluționarea în mod amiabil a litigiului, acesta se soluționează de către instanțele judecătorești, potrivit legii.

X. Dispoziții finale

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice documente scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Prezenta convenție s-a încheiat la sediul Consiliului Local Galați, în două exemplare.


CONSILIUL LOCAL GALAȚI

ÎMPREUNĂ


FUNDAȚIA


PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae


Președinte

Strat Vasilica


Director Direcția Economică,

Ec. Doina Stamate


Director

Direcția Administrație Publică Locală

Viorica Palade


Pre;edinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel


Control Financiar Preventiv

Ec. Rodica Câmpeanu


Avizat juridic,

C.j. Mirela Roman