Hotărârea nr. 671/2006

Aprobarea incheierii conventiei intre Consiliul local si Fundatia "Nursing Comunitar" in vederea sustinerii serviciilor sociale asigurate persoanelor varstnice

H O T Ă R Â R E A nr. 671

din 21 12 2006

privind aprobarea încheierii convenției între Consiliul local și Fundația „Nursing Comunitar” în vederea susținerea serviciilor sociale asigurate persoanelor vârstnice

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.121 324/19 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.12, art.21, alin.2, lit.”b” din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1, alin.2, lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.2 din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă încheierea convenției între Consiliul local și Fundația Nursing Comunitar în vederea susținerii serviciilor de asistență socială a persoanelor vârstnice.

Convenția între Consiliul Local și Fundația Nursing Comunitar este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.671/21 12 2006

C O N V E N T I E

Nr. __________ / ________2007

pentru susținerea serviciilor de asistență socială

Între :

Consiliul Local al Municipiului Galați cu sediul în str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont de virament RO46TREZ30624510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin Primarul municipiului Galați, Ing. Dumitru Nicolae, Director Direcția Economică, Ec. Stamate Doina

?i:

Fundația “Nursing Comunitar” Galați, cu sediul în str. Regiment 11 Siret, nr. 34, cod Fiscal 130390 10, cont de virament RO13CECEGL0143ROL0000003 deschis la CEC Sucursala Galați, reprezentată de Moroșanu Magdalena președinte al Fundației “Nursing Comunitar” Galați.

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2), lit. d si alin(6),lit.a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale și cu prevederile Legii 17 / 2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, s-a încheiat prezentul act având următoarele prevederi :

CAPITOLUL I

Obiectul convenției

Art. 1 (1) Consiliul Local al municipiului Galați, alocă în anul 2007 de la bugetul local suma de 85.180 lei Fundației “Nursing Comunitar” Galați, în vederea susținerii următoarelor servicii:

 • a) servicii sociale și socio-medicale acordate persoanelor vârstnice din municipiul Galați, prin plata serviciilor asigurate de următorul personal :

- 10 1/2 norme îngrijitori la domiciliu;

- 1 normă psiholog;

- 1 normă asistent social ;

 • b) servicii medicale sub forma consultațiilor pentru beneficiarii de ajutor social și beneficiarii serviciilor oferite prin Cantina de ajutor social, prin plata serviciilor asigurate de următorul personal:

 • -  / normă medic (medicină generală, medic familie);

 • -  1/2 normă asistent medical generalist.

(2) Suma prevăzută la alin.(1) se poate suplimenta în funcție de creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, conform prevederilor legale în vigoare. CAPITOLUL II

Obligațiile Fundației “Nursing Comunitar” Galați

Art. 2. Fundația “Nursing Comunitar” Galați are următoarele obligații :

 • a) să folosească sumele alocate de la bugetul local exclusiv pentru plata salariilor persoanelor care vor presta servicii de asistență la domiciliu a persoanelor vârstnice, conform prevederilor Legii 17 / 2000 privind asistența la domiciliu a persoanelor vârstnice și Grilei Naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin HG 886/2000. Serviciile comunitare sociale și socio-medicale acordate prin intermediul Fundației “Nursing Comunitar” Galați, care vor fi finanțate de la bugetul local, vor fi următoarele:

Servicii sociale:

 • -  îngrijirea persoanei

 • -  prevenirea marginalizării sociale și sprijin pentru reintegrare socială

 • -  consiliere juridică și administrativă

 • -  sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente

 • -  îngrijirea locuinței și a gospodăriei

 • -  ajutor pentru menaj

 • -  prepararea hranei

Servicii socio-medicale:

- ajutor pentru realizarea igienei personale

 • -  readaptarea capacităților fizice și psihice

 • -  consiliere psihologică

 • -  masaj terapeutic

 • -  antrenarea în activități economice, sociale și culturale

Servicii medicale:

 • -  servicii de avizare și consultații medicale pentru beneficiarii ajutorului social și beneficiarii serviciilor sociale acordate prin Cantina de ajutor social.

 • b) să prezinte până la data de 5 ale fiecărei luni decontul cheltuielilor lunare împreună cu celelalte documente justificative pentru luna precedentă și adresa de solicitare a sumei necesară pentru acoperirea cheltuielilor lunii în curs, din suma totală aprobată ca subvenție;

 • c) să prezinte trimestrial un raport de activitate către Consiliul Local Galați ;

 • d) să prezinte Consiliului Local în termen de 15 zile de la data încetării convenției, un raport final de activitate;

 • e) să accepte controlul și verificările organelor de control ale Consiliului Local Galați, în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie subvenția acordată;

 • f) în cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare, să ramburseze în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL III

Obligațiile Consiliului Local

Art. 3. Consiliul Local al Municipiului Galați are în raport cu obiectul contractului, următoarele obligații :

a) să aloce lunar fondurile prevăzute la art. 1

 • b) să acorde asistență de specialitate în desfășurarea și realizarea programelor de servicii sociale și socio-medicale la domiciliu a persoanelor vârstnice;

 • c) să verifice calitatea serviciilor oferite prin anchete sociale trimestriale, la domiciliul persoanelor asistate.

Art. 4. Plata sumei ce urmează a fi alocată lunar se va face prin virament bancar, în contul nr. 2511013193 deschis la CEC Sucursala Galați, al Fundației de “Nursing Comunitar” Galați.

CAPITOLUL IV

Proceduri de încetare a convenției

Art. 5. Fiecare dintre părți poate revoca prezenta Convenție, cu condiția notificării deciziei celeilalte părți. Revocarea produce efecte după 30 de zile de la data notificării.

Art. 6. În cazul în care fundația nu respectă condițiile prezentei Convenții, respectiv neutilizarea sumelor în scopul precizat, neprezentarea raportului de activitate sau împiedicarea organului de control să verifice activitatea financiar- contabilă, Consiliul Local își rezervă dreptul de a decide oricând încetarea aplicării prevederilor prezentei Convenții, notificând fundației anularea plăților acordate de la bugetul local. Dacă fundația nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vătămată se poate adresa instanței de judecată.

CAPITOLUL V

Clauze speciale

Art. 7. Nerespectarea obligațiilor asumate de către fundație dă dreptul celeilalte părți să dispună suspendarea plății lunare a fondurilor acordate de la bugetul local, până la reglementarea situației.

Art. 8. Modificarea prezentei Convenții se poate face cu acordul părților, prin act adițional.

Art. 9. Prezenta Convenție s-a încheiat în două exemplare, fiecare parte primind câte un exemplar și fiind de acord cu prevederile acesteia.

Art. 10. Convenția este valabilă pe o perioadă de 12 luni, de la data încheierii.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae

Director Direcția Economică,

Ec. Doina Stamate

Director Administrație Publică Locală

Viorica Palade

FUNDAȚIA “NURSING COMUNITAR” GALAȚI

Președinte,

Magda Moroșanu


Președinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel


Control Financiar preventiv, Ec. Rodica Câmpeanu

Avizat juridic,

Cj. Mirela Roman