Hotărârea nr. 670/2006

Aprobarea incheierii conventiei intre Consiliul local si Fundatia de Sprijin a Varstnicilor in vederea sustinerea serviciilor sociale asigurate persoanelor varstnice

H O T Ă R Â R E A nr. 670

din 21 12 2006

privind aprobarea încheierii convenției între Consiliul local și Fundația de Sprijin a Vârstnicilor în vederea susținerea serviciilor sociale asigurate persoanelor vârstnice

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.121 316/19 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.12, art.21, alin.2, lit.”b” din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1, alin.2, lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.2 din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă încheierea convenției între Consiliul local și Fundația de Sprijin a Vârstnicilor în vederea susținerea serviciilor de asistență socială a persoanelor vârstnice.

Convenția între Consiliul Local și Fundația de Sprijin a Vârstnicilor este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

La HCL nr.670/21 12 2006

C O N V E N ȚIE

9

Nr. _________/ _______2007

Pentru susținerea serviciilor de asistență socială a persoanelor vârstnice promovate de Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Galați

Între :

Consiliul Local al Municipiului Galați cu sediul în str. Domnească nr. 38, cod fiscal 3814810, cont de virament RO46TREZ30624510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați, reprezentat prin Primarul municipiului Galați, Ing. Dumitru Nicolae și Director Direcția Economică, Ec. Stamate Doina

si :

Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Galați, cu sediul în str. Barboși, nr. 6, cod fiscal 8574734, cont de virament RO55RNCB2700000007270001 deschis la BCR Sucursala Galați, reprezentată de Alexandru Magdalena Mirela, director executiv ,

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2), lit. d si alin(6),lit.a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale și cu prevederile Legii 17 / 2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, s-a încheiat prezentul act având următoarele prevederi :

CAPITOLUL I

Obiectul convenției

Art 1. Consiliul Local al municipiului Galați alocă în anul 2007 de la bugetul local suma de 119.334 lei, Fundației de Sprijin a Vârstnicilor Galați, pentru:

I. Asigurarea serviciilor de asistență la domiciliu a persoanelor vârstnice, în conformitate cu prevederile Legii 17 / 2000, după cum urmează:

 • a) servicii sociale privind: îngrijirea persoanei (alimente, masa calda, materiale incontinenta,materiale curatenie, combustibil si piese de schimb, cazarmament, echipament), prevenirea   marginalizării   sociale (comunicare, tele-

asistenta),ingrijirea locuintei(piese de schimb pentru reparatii, var,vopsea si diluant pentru igenizari),consiliere juridică și administrativă,   îngrijirea

locuinței și gospodăriei (reparații instalații sanitare și electrice, tâmplărie, deratizare, dezinsecție, materiale igienico sanitare), ajutor pentru menaj (materiale de curățenie), adaptarea locuinței la nevoile persoanei vârstnice, prepararea hranei (acordare alimente sau sprijin în pregătirea hranei).

 • b) servicii socio - medicale : ajutor în realizarea igienei personale (materiale igienico sanitare), adaptarea locuinței și readaptarea capacităților fizice și psihice ale persoanelor (cârje, lentile, ochelari), antrenarea în activități economice, sociale și culturale, (organizarea de acțiuni culturale, aniversări, vizite, etc.), îngrijirea temporară în centre specializate

 • c) servicii comunitare pentru asigurarea înmormântării în cazul decesului persoanei vârstnice, lipsite de susținători legali sau când aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorită stării de sănătate sau situației economice precare.

II. Plata personalului care intervine în furnizarea serviciilor menționate mai sus:

 • -  3 norme îngrijitor la domiciliu;

 • -  2 norme lucrător social;

 • -  2 norme asistent social;

 • -  1 norma asistent medical;

 • -  1 norma instalator.

Art 2. Categorii de cheltuieli eligibile

 • 1. Cheltuieli cu alimente și masă caldă asistați;

 • 2. Cheltuieli cu materiale igienico sanitare pentru asistați;

 • 3. Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru asistați;

 • 4. Cheltuieli cu echipamentul și cazarmamentul asistați;

 • 5. Cheltuieli pentru plata unor servicii și obligații curente asistați;

 • 6. Cheltuieli cu reparații instalații sanitare și electrice, tâmplărie în locuința persoanelor asistate, zugravit, igienizare, dezinsecție;

 • 7. Cheltuieli cu transportul pentru alimente, masă caldă și asistați;

 • 8. Cheltuieli pentru asigurarea de lentile, ochelari, cârje pentru asistați;

 • 9. Cheltuieli de întreținere și gospodărire ale fundației;

 • 10.   Cheltuieli pentru asigurarea înmormântării persoanelor asistate;

 • 11. Cheltuieli cu salariile personalului fundației menționat mai sus.

Art 3. Durata convenției

Convenția va avea valabilitate pe o durată de 1 an, începând cu data de 01.01.2007.

CAPITOLUL II

Obligațiile Fundației

Art. 4. Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Galați are următoarele obligații :

 • a) să folosească sumele alocate de la bugetul local, conform prevederilor art. 1 și 2 din prezenta convenție, cu respectarea prevederilor Legii 17/2000 privind asistența la domiciliu a persoanelor vârstnice și Grilei Naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin HG 886/2000.

 • b) să prezinte până la data de 5 ale fiecărei luni decontul cheltuielilor lunare împreună cu celelalte documente justificative pentru luna precedentă și adresa de solicitare a sumei necesară pentru acoperirea cheltuielilor lunii în curs, din suma totală aprobată;

 • c) să prezinte trimestrial un raport de activitate către Consiliul Local Galați ;

 • d) să prezinte Consiliului Local în termen de 15 zile de la data încetării convenției, un raport final de activitate;

 • e) să accepte controlul și verificările organelor de control ale Consiliului Local Galați, în legătură cu modul de utilizare a fondurilor acordate;

 • f) În cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare, să ramburseze în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL III

Obligațiile Consiliului Local

Art. 5. Consiliul Local al Municipiului Galați are în raport cu obiectul contractului, următoarele obligații:

 • a) să aloce lunar fondurile prevăzute la art. 1 până la data de 15 ale fiecărei luni;

 • b) să acorde asistență de specialitate în desfășurarea și realizarea programelor

de servicii sociale și socio-medicale la domiciliu a persoanelor vârstnice;

 • c) să verifice calitatea serviciilor oferite, la domiciliul persoanelor asistate.

Art. 6. Plata sumei ce urmează a fi alocată lunar se va face prin virament bancar, în contul Fundației.

CAPITOLUL IV

Proceduri de încetare a convenției

Art. 7.Fiecare dintre părți poate revoca prezenta Convenție, cu condiția notificării deciziei celeilalte părți. Revocarea produce efecte după 30 de zile de la data notificării.

Art. 8.În cazul în care fundația nu respectă condițiile prezentei Convenții, respectiv neutilizarea sumelor în scopul precizat, neprezentarea raportului de activitate sau împiedicarea organului de control să verifice activitatea financiar - contabilă, Consiliul Local își rezervă dreptul de a decide oricând încetarea aplicării prevederilor prezentei Convenții, notificând fundației anularea plăților acordate de la bugetul local. Dacă fundația nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vătămată se poate adresa instanței de judecată.

CAPITOLUL V

Clauze speciale

Art. 9. Nerespectarea obligațiilor asumate de către fundație dă dreptul celeilalte părți să dispună suspendarea plății lunare a fondurilor acordate de la bugetul local, până la reglementarea situației.

Art.10. Modificarea prezentei Convenții se poate face cu acordul părților, prin act adițional.

Art. 11. Prezenta Convenție s-a încheiat în două exemplare, fiecare parte primind câte un exemplar și fiind de acord cu prevederile acesteia.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

PRIMAR,

Ing. Dumitru Nicolae

FUNDAȚIA DE SPRIJIN A

VÂRSTNICILOR Director Executiv,

Alexandru Magdalena Mirela

Director Direcția Economică,

Ec. Doina Stamate

Director Administrație Publică Locală

Președinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel


Viorica Palade

Control Financiar Preventiv

Ec. Rodica Câmpeanu

Avizat juridic,

Cj. Mirela Roman