Hotărârea nr. 662/2006

Aprobarea redeventei lunare in anul 2007, ce trebuie platita de S.C TRANSURB SA Galati, pentru concesionarea serviciului regulat de transport public local de calatori pe traseele principale din municipiul Galati si a unor bunuri conexe aflate in administrarea Consiliului Local Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 662 din 21 12 2006

privind: aprobarea redevenței lunare în anul 2007, ce trebuie plătită de S.C

TRANSURB SA Galați, pentru concesionarea serviciului regulat de transport public local de călători pe traseele principale din municipiul Galați și a unor bunuri conexe aflate în administrarea Consiliului Local Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.118 348/12 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.4, alin.2 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1 și art.125, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă redevența lunară în anul 2007, ce trebuie plătită de S.C TRANSURB SA Galați, pentru concesionarea serviciului regulat de transport public local de călători pe traseele principale din municipiul Galați și a unor bunuri conexe aflate în administrarea Consiliului Local Galați, în sumă de 25 835 lei.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 2 - Plata redevenței se va face trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie ale fiecărui an.

Pentru neplata la termenele scadente se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei