Hotărârea nr. 661/2006

Aprobarea redeventei lunare in anul 2007, ce trebuie platita de S.C. APA CANAL SA Galati, pentru concesionarea bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 661

din 21 12 2006

privind: aprobarea redevenței lunare în anul 2007, ce trebuie plătită de S.C APA CANAL SA Galați, pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.118 362/12 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.4, alin.2 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1 și art.125, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă redevența lunară în anul 2007, ce trebuie plătită de S.C APA CANAL SA Galați, pentru pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Galați, după cum urmează:

  • - contract de concesiune nr.117 540/2004                 75 449 lei

  • - HCL nr.51/2006                                        48 lei

  • - HCL nr.52/2006                                    2 375 lei

  • - HCL nr.212/2006                                   47 562 lei

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 2 - Plata redevenței se va face trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie ale fiecărui an.

Pentru neplata la termenele scadente se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei