Hotărârea nr. 660/2006

Aprobarea facilitatilor la transportul public local de calatori pe traseele principale din municipiul Galati, pentru anul 2007

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 660 din 21 12 2006

privind: aprobarea facilităților la transportul public local de călători pe traseele principale din municipiul Galați, pentru anul 2007

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.121 510/19 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile OG nr.86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători;

Având în vedere prevederile art. 38,alin.1, alin. 2, lit.”b”, alin.4, lit.” a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă facilitățile la transportul public local de călători pe traseele principale din municipiul Galați, pentru anul 2007:

  • -  abonamente gratuite pe toate liniile pentru persoanele cu vârsta peste 65 ani;

  • -  abonamente gratuite pe o linie pentru pensionarii cu pensia de bază până la 262 lei;

  • -  abonamente cu 50% reducere pentru elevii și studenții din învățământul de stat sau particular acreditat, precum și pentru celelale categorii de pensionari;

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei