Hotărârea nr. 66/2006

Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2006.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.66 din 6 04 2006

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2006

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.239 706/4 04 2006;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCJ nr.294/2006 privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județului Galați, pe anul 2006;

Având în vedere prevederile art.15, alin.2 din OUG nr.45/2003, actualizată, privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 46, alin.1 și 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2006, conform anexelor I, II, III, IV, și V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art.2 Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei