Hotărârea nr. 659/2006

Aprobarea nivelului alocatiei de hrana pentru fundatiile si asociatiile care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala privind serviciile pentru protectia copilului in tip rezidentiel si beneficiaza de subventii de la bugetul local si li se asigura hrana prin Cantina de Ajutor Social

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 659 din 21 12 2006

privind: aprobarea nivelului alocației de hrană pentru fundațiile și asociațiile care înființează și administrează unități de asistență socială privind serviciile pentru protecția copilului în tip rezidențiel și beneficiază de subvenții de la bugetul local și li se asigură hrana prin Cantina de Ajutor Social

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.121 320/19 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HG nr.729/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;

Având în vedere prevederile art. 38,alin.1, alin. 2, lit.”b”, alin.4, lit.” a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă nivelul alocației de hrană pentru fundațiile și asociațiile care înființează și administrează unități de asistență socială privind serviciile pentru protecția copilului în tip rezidențiel și beneficiază de subvenții de la bugetul local și li se asigură hrana prin Cantina de Ajutor Social, în limita sumei de 7 lei/zi/persoană.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei