Hotărârea nr. 655/2006

Aprobarea utilizarii rezervei bugetare a municipiului Galati, pe anul 2006

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.655 din 21 12 2006

privind aprobarea utilizării rezervei bugetare a municipiului Galați, pe anul 2006

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.118 344/12 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.32 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1, alin.2, lit. „b” și alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 și alin.2, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă utilizarea sumei de 30 000 lei din fondul de rezervă bugetară a municipiului Galați, pe anul 2006, pentru cap.67 02 cu destinația renovare Biserică “Sf. Vasile cel Mare”.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9