Hotărârea nr. 654/2006

Aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli pentru municipiul Galati, pe anul 2006

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.654

din 21 12 2006

privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli pentru municipiul Galați, pe anul 2006

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.121 422/19 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HG nr.1772/2006 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județului nr.383 din 13 12 2006 privind rectificarea bugetului județului Galați și aprobarea rectificării bugetului propriu al Consiliului Județului Galați;

Având în vedere prevederile art.15, alin.2 din OUG nr.45/2003, actualizată, privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 și 2, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru municipiul Galați, pe anul 2006, conform anexelor I, II , III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă rectificarea bugetului municipiul Galați, pe anul 2006, din surse proprii și subvenții, conform anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă rectificarea bugetului municipiul Galați, pe anul 2006, în afara bugetului local, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei