Hotărârea nr. 650/2006

Aprobarea deplasarii unor consilieri locali la Milano la un program de perfectionare profesionala

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.650 din 5 12 2006

privind: aprobarea deplasării unor consilieri locali la Milano la un program de perfecționare profesională

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.115 178/5 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.22/2 02 2006 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 1, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă deplasarea la Milano în perioada 11 - 15 decembrie 2006, la un program de perfecționare , la Milano, a următorilor consilieri locali:

1. Tercu Tincuța

2 .Motea Laurențiu

3. Gogoncea Gabriel Camel

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei