Hotărârea nr. 649/2006

Revocarea HCL nr.470/28.09.2006 privind garantarea unui imprumut pentru Societatea APA CANAL SA Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.649 din 5 12 2006

privind revocarea HCL nr.470/28 09 2006 privind garantarea unui împrumut

pentru Societatea APA CANAL SA Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.115 236/05 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Avînd în vedere prevederile art.38, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 și alin.2, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă revocarea HCL nr.470/28 09 2006 privind garantarea unui împrumut pentru Societatea APA CANAL SA Galați.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei