Hotărârea nr. 648/2006

Aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli pentru municipiul Galati, pe anul 2006

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.648 din 5 12 2006

privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli pentru municipiul Galați, pe anul 2006

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.115 262/5 12 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile OUG nr.89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006;

Având în vedere prevederile art.15, alin.2 din OUG nr.45/2003, actualizată, privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1, alin.4, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 și 2, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru municipiul Galați, pe anul 2006, conform anexelor I, II și III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Se aprobă rectificarea bugetului municipiul Galați, pe anul 2006, din surse proprii și subvenții, conform anexelor 5/1,5/2 și 5/3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă rectificarea bugetului municipiul Galați, pe anul 2006, în afara bugetului local, conform anexelor 6/1, 6/2 și 6/3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9