Hotărârea nr. 64/2006

Incetarea mandatului domnului consilier Paslaru Florin

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.64

din 6 04 2006

privind: încetarea mandatului domnului consilier Pâslaru Florin

Consiliul local al municipiului Galați;

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere referatul constatator nr.31 232/6 04 2006;

Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Galați nr.59/21 01 2005;

Având în vedere Sentința Civilă nr.976/13 10 2005 și Decizia Civilă nr.6o/R/i5 02 2006 și Dosar nr.8728/44/2005;

Având în vedere prevederile art.88, li.”d” din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Având în vedere prevederile art.9, alin.2, lit.”b”, art.12, alin.1 și 2 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, actualizată;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.unic - Se ia act de încetarea mandatului domnului consilier Pâslaru Florin și se declară vacant locul consilierului în cauză.

Președinte de ședință

Cubasa George

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 64.doc