Hotărârea nr. 594/2006

Atribuirea de locuinte din fondul ANL persoanelor evacuate din locuinte ca urmare a retrocedarilor acesora.

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.594

din 23 11 2006

privind atribuirea de locuințe din fondul ANL persoanelor evacuate din locuințe ca urmare a retrocedărilor acesora.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.110 584/21 11 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1, lit.”a” din OUG nr.68/2006 masuri pentru dezvoltarea activitatii in domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 și 2, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă atribuirea de locuințe din fondul ANL persoanelor evacuate din locuințe ca urmare a retrocedărilor acesora.

Situația apartamentelor ANL libere/nerepartizate este prezentată în anexă.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXĂ la HCL nr.594/23 11 2006

SITUAȚIA APARTAMENTELOR ANL LIBERE/NEREPARTIZATE

NR. CRT.

CARTIER

BLOC

NR. AP.

NR. CAM.

ETAJ

TRONSON

S1

3H

2

P

1

13

1

3

1

S4

13

1

3

1

3

1

P

1

13

1

M

1

S6

27

1

M

2

28

1

M

2

13

1

M

1

DIMITRIE

14

1

M

1

S7

17

1

P

2

CANTEMIR

27

1

M

2

28

1

M

2

3

1

P

1

S8

13

1

M

1

27

1

M

2

S9

13

1

M

1

27

1

M

2

28

1

M

2

MICR017

LOTUS 1

54

1

3

2

GARĂ

CF2

42

1

2

2

MICRO 13B

G

4

1

P

1

L1

20

1

1

2

TOTAL APARTAMENTE LIBERE

22

Președinte de ședință

Cristoloveanu Ovidiu