Hotărârea nr. 535/2006

Modificarea art.1 din HCL nr.57/23.02.2006 in sensul diminuarii suprafetei exclusive de la 35,16 mp la 22,26 mp si majorarea cotei parti indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului de la 30,52 mp la 34,32 mp

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.535

din 31 10 2006

privind modificarea art.1 din HCL nr.57/23 02 2006 în sensul diminuării suprafeței exclusive de la 35,16 mp la 22,26 mp, și majorarea cotei părți indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului de la 30,52 mp la 34,32 mp

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.90 658/26 09 2006;

Având în vedere raportul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HG nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere prevederile art.38,alin.1, alin.2, lit. „c”, alin.5, lit.”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 2^1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.1 - Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr.57/23 02 2006 în sensul diminuării suprafeței exclusive de la 35,16 mp la 22,26 mp, și majorarea cotei părți indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului de la 30,52 mp la 34,32 mp.

Cabinetul medical este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Păun Ionuț Cosmin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei